spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Právo musí být přístupné

Přístupnost práva znamená, že každý občan má možnost se v relativně krátké době seznámit s tím, co je obsahem práva, kterým se má řídit.

Minimálním požadavkem je, aby se každý občan mohl bez obtíží dostat k autentickému zdroji práva - sbírce zákonů. Dostupnost zákonů ovšem ještě neznamená, že se lze rovněž snadno dostat k jejich výkladu či přímo k radě, která by jednotlivcům pomohla vyřešit jejich právní problémy.

Současná situace: přístup pouze k tištěným verzím zákona. Zákony a další právní předpisy, které občanům stanovují, co smí a nesmí, se vyhlašují ve Sbírce zákonů (a Sbírce mezinárodních smluv). Tištěná sbírka obsahuje buď nové zákony nebo novelizace existujících zákonů a dalších předpisů: tyto texty jsou dostupné v pracovních dnech na obecních, městských a krajských úřadech.

Tři drobné pomůcky… Aby bylo možno se v zákonech alespoň trochu vyznat, dává stát občanům k dispozici tři pomůcky: úplná znění zákonů, stejnopis sbírky zákonů v elektronické verzi a aktuální úplná znění zákonů na Portálu veřejné správy (www.portal.gov.cz/). Bohužel ani jedna z pomůcek není závazná. Proto dostane-li se například do aktuálního úplného znění zákona v elektronické pdf. verzi publikované na Portálu veřejné správy chyba, kvůli které člověk utrpí škodu, je to jeho problém, neboť znění zákona v této elektronické verzi je jen informativní a nikoli závazné – dotčený občan měl jít do tištěné sbírky zákonů.

… které, ale přístupnost práva příliš neusnadňují. Orientace v tištěných právních předpisech uložených ve Sbírce zákonů je ovšem zhola nemožná, a to i pro právníky. Samotné ministerstvo vnitra, které sbírku zákonů vede, tuto situaci kritizuje: „Hodnotíme-li stávající podobu přístupu k pramenům platného práva, listinná podoba sbírky je pouze omezeně dostupná a pro každodenní práci jen obtížně využitelná. Informaci o aktuálním a právně závazném znění právního předpisu z ní lze získat pouze velmi obtížně a za cenu zdlouhavého skládání jednotlivých novel, kterých mohou být v některých případech desítky i stovky, navíc s relativně vysokými náklady za pořízení všech potřebných částek. Absence oficiálního portálu právních informací, který by spojil konsolidované texty právních předpisů s dokumenty osvětlujícími jejich obsah a vzájemné souvislosti, pak ztěžuje jejich pochopení a správnou aplikaci.“*

Budoucnost: závazné elektronické verze zákonů. Pokusy řešit tento „uživatelsky nepříjemný“ přístup k právním informacím tak, aby se Česká republika připojila k většině států EU, které vyhlašují závazná znění právních předpisů elektronicky a nikoli „papírově“, sice proběhly, ovšem neúspěšně. Nenaplněný vládní záměr z roku 2010 předpokládal, že by na internetových stránkách obecních, městských a krajských úřadů byly elektronicky publikovány závazné verze právních předpisů (tzv. e-Sbírka). O něco lépe si vede portál e-Government, jehož nejvýraznějším počinem bylo zřízení systému datových schránek, nebo e-Justice zpřístupňující informace o soudních řízeních.

Přístup k obsahu a smyslu práva. Přístupnost zákonů, i kdyby byla sebelepší, neznamená, že je lidem přístupný obsah práva samotného. Přístup k zákonům bez jejich výkladu a schopnosti je použít na řešení konkrétního problému nemá pro velkou většinu neprávníků přílišný užitek. Přístup k obsahu a smyslu práva vyžaduje rovněž přístup (a orientaci) v rozhodnutích soudů, které zákony aplikují na reálné případy a také přístup k výkladu práva – ten je zpravidla obsažen v tzv. komentářích k zákonům. Tyto „komentáře“ jsou téměř bez výjimky velmi obsáhlé, drahé, publikované v tištěné podobě a k dostání pouze ve specializovaných právních knihkupectvích. Vedle těchto komentářů existují i placené elektronické databáze právních předpisů a soudních rozhodnutí poskytované soukromými společnostmi: tyto databáze jsou však téměř výhradně určené pro profesionální právníky a přístup k nim není z nejlevnějších.

Přístup k právu na začátku 21. století… stále jako v Kafkovi. Právo tak i v 21. století zůstává pro většinu občanů stejně (ne)dostupné jako ve známém Kafkově díle „Proces.“ A žádné výrazné zlepšení se zatím nezdá být na obzoru.


* Gola, A., Věcný záměr právní úpravy Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních předpisů, Správní právo, 2011

** „V roce 2012 18 z 27 států EU zavedlo závazné elektronické vyhlašování práva, bezplatné oficiální databáze úplných znění jsou v zemích EU standardem, země EU široce využívají specializovaných nástrojů pro tvorbu práva a propojují navzájem systémy právních informací.“ (Gola, A., Projekty e‐Sbírka a e‐Legislativa: Elektronizace tvorby práva a přístupu k právu (prezentace), 3. dubna 2012, http://www.isss.cz/archiv/2012/download/prezentace/gola_mvcr.pdf


„Před zákonem sedí dveřník. Ke dveřníku přijde muž z venkova a prosí, aby ho vpustil do zákona. Ale dveřník řekne, že ho teď nemůže vpustit. […] Takových nesnází se muž nenadál, vždyť zákon má být přístupný komukoli a kdykoli, myslí si muž…“

Franz Kafka, Proces

Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu