spolek pro přístupné a srozumitelné právo

(R)evoluce ve srozumitelnosti práva

18. 4. 2017   rubrika: Srozumitelnost práva v prostoru a čase

Prakticky každá generace politiků se snaží zlepšit srozumitelnost práva. To je jistě chvályhodná snaha, nicméně metody, které politici k dosažení vetší srozumitelnosti práva používají, jsou v lepším případě hrou s nulovým výsledkem, v horším případě kontraproduktivní. Stejně tak je to u některých současných politiků, jejichž mantrou je – při přijetí jednoho zákona, jeden nebo dva či více zákonů zrušit. Toto politické heslo se dá snadno obejít a ve výsledku je kontraproduktivní – při přijetí nového zákona se do přijímaného nového zákona včlení pravidla z dvou různých oblastí, která by se jinak dala do dvou zákonů; jinak řečeno, dva zákony se zruší a přijme se jeden dvojnásob dlouhý, čímž se paradoxně adresátům právní normy život spíše ztíží, protože pravidlo, které adresát chce získat, bude muset hledat v zákoně s větším množstvím pravidel.

Srozumitelnost a přístupnost práva je otázkou formy, nikoli obsahu. Počet právních pravidel neustále narůstá s růstem počtu lidí na planetě a s růstem komplexity světa kolem nás. Posun směrem k větší srozumitelnosti práva nenastává zásahem směřujícím ke snížení počtu existujících substantivních pravidel. Posun ve srozumitelnosti a přístupnosti práva nastává při reformě formy, jakým je právo komunikováno – a to jak formy vnější (materiál, na kterém jsou právní pravidla sdělována, a s tím související přístupnost právního pravidla), tak formy vnitřní (přehlednost v uspořádání sdělovaných právních pravidel, a s tím související srozumitelnost právních pravidel).

Z úst do kamene a na pergamen. První revolucí formy práva byl přechod z práva podávaného ústně na právo psané. Psané právo – ať už vyryté do kamene či zaznamenané na kusu pergamenu – bylo lépe přístupné, než právo v ústní podobě. Ústně předávané právo znalo pouze pár vyvolených, kteří měli pouze omezené možnosti, jak právo komunikovat dalším osobám. Navíc si mohli podle potřeby obsah ústně podávaného pravidla upravovat a rovněž ústním předáváním z generace na generaci docházelo ke změnám v obsahu praviel. Naproti tomu text právních pravidel vyrytých do kamene, byl-li vystaven na veřejném prostranství, si mohl kdykoli přečíst kdokoli, kdo to uměl. Obsah pravidla byl stejný bez ohledu, kde či do jakého kamene byl zákon vytesán či na jaký pergamen zapsán. Krom toho pravidlo vytesané do kamene či zaznamenané na pergamen se na rozdíl od ústně podávaného pravidla s přechodem generací neměnilo.

Z kamene a pergamenu na papír. Nosit s sebou právní pravidla vyrytá do kamene nebo na pergamenové svitky z dnešního pohledu bezpochyby nepraktické, a zvlášť u kamene i fyzicky náročné. S vynálezem knihtisku na konci středověku a na počátku novověku nastala revoluce i v oblasti vnější formy práva. Knihtisk zpřístupnil násobně větší množství právních pravidel: do jedné knihy se vešlo mnohem více pravidel než na pergamen či kamenou destičku. Rovněž bylo možné nosit více pravidel s sebou – počet pravidel v jedné či více knihách, které jste mohli mít neustále při sobě, a reálně je unést, x-násobně převyšoval počet pravidel, jež by se vešly na pergamenové svitky, neřku-li na kamenné desky, kterými mohl fyzicky průměrně zdatný člověk reálně disponovat.

S přechodem z feudalismu do moderní společnosti nastala s vydáním velkých francouzských kodexů na konci 18. a začátku 19. století ještě (r)evoluce vnitřní formy práva: zvyková pravidla do té doby psaná volným, nepříliš organizovaným stylem, a rozesetá v mnoha různých dokumentech nalézajících se v různých oblastech, byly zpracovány do jednoho rozsáhlého centrálního dokumentu s přísnou formální a vnitřně uspořádanou organizací textu, resp. v textu obsažených právních pravidel (srovnej zásadní rozdíl mezi formálně i vnitřně propracovaným francouzským občanským zákoníkem Code civil a tehdejšími sbírkami místních právních obyčejů a zvyků).

Z papíru na počítač a internet. Na konci 20. století s příchodem počítačů a internetu je možné pozorovat podobnou (r)evoluci ve vnější formě práva jako na konci středověku či novověku. S elektronizací dokumentů bylo náhle možno mít neustále při sobě nikoli dva tři zákoníky, nýbrž celý právní řád, který náhle bylo možno zapsat do paměti přenosného počítače a s příchodem bezdrátového internetu to přestalo být nutné, neboť dnes můžete získat přístup k celému právnímu řádu kdykoli a odkudkoli, máte-li při sobě počítač, tablet či mobil, pomocí něhož se můžete na internet připojit.

Rozšiřování přístupnosti práva. (R)evoluce formy práva s sebou vždy nesla rozšíření přístupnosti právních pravidel stále širšímu počtu jednotlivců. Pomineme-li „právní dobu kamennou“, je zřejmé, že zákoník v podobě knihy mohl mít každý doma či v kanceláři a kdykoli se do něj podívat, kdežto pravidla psaná na pergamenu nebyla dostupná jinak než v knihovně za feudálních podmínek (míněno doslova). Stejně tak s nástupem internetu a elektronizace právních textů náhle přestalo být nutné kupovat zákony a zákoníky v tištěné podobě a moci je konzultovat pouze doma, v kanceláři či na obecním úřadě během otvírací doby, ale rázem může přístup k textu zákonů získat kdokoli zdarma, má-li u sebe alespoň mobilní telefon s připojením na internet.

Jaká (r)evoluce nás čeká? Jestliže jsme byli svědky nedávné revoluce vnější formy práva – transformace nosiče právních pravidel z papíru na obrazovku dostupné díky internetu z jakéhokoli počítače, tabletu či telefonu – nebyla tato revoluce vnější formy zatím následovánaz ovšem zatím (r)evolucí vnitřní formy práva – vnitřní forma práva zústává stále tatáž jako na začátku 19. století. Právní pravidla jsou nám stále komunikována ve formě zákonů obsahujících odstavce a paragrafy jako v době vydání francouského občanského zákoníku Code civil. Lze proto očekávat, že v blízké době nás proto čeká (r)evoluce vnitřní formy právních pravidel, kdy nám vedle zákonů s paragrafy budou právní pravidla komunikována čím dál více v elektronické podobě. Bude tak možné zjistit, jaké chování je po právu, nikoli zdlouhavým hledání pravidla v zákoně, nýbrž rychlým získáním relevantního pravidla (odpovědi) na právní otázku, kterou v danou chvíli potřebujeme vyřešit pomocí interaktivních online řešení.

Lexperanto


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu