spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

24. 2. 2017   rubrika: Jak vytvářet kvalitní zákony

Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

Jak jsme uvedli v řadě předchozích článků – namátkou Jak psát kvalitní zákony* nebo Dobrý zákon v deseti krocích** - vytvořit dobrý zákon je z velké části řemeslo. Řemeslo, jež má svá pravidla a zákonitosti. Jednou z takových zákonitostí je konzultace připravovaných právních předpisů s odbornou i širší veřejností. V následujících odstavcích se proto pokusíme nastínit, jak by měla vypadat kvalitní a smysluplná konzultace veřejnosti v procesu přípravy právních předpisů.***

Fáze 1 – Příprava konzultační strategie. Vytvoření strategie konzultace je prvním krokem správně provedené veřejné konzultaci. Konzultační strategie by se měla sestávat ze čtyř kroků. Za prvé je třeba stanovit cíle veřejné konzultace. Za druhé, je nutné zmapovat, kdo z fyzických osob, podnikatelů či občanských organizací by mohl připadat v úvahu jako subjekt potenciálně zainteresovaný či dotčený připravovaným právním předpisem: zastoupení účastníků by mělo rovnoměrně reflektovat různé společenské zájmy tak, aby neupřednostňovalo jednu zájmovou skupinu v dané oblasti oproti druhé. Za třetí, je potřebné zvolit metodu a nástroje konzultace a zajistit, že se informace o tom, že se veřejná konzultace koná, dostanou k předem identifikovaným potenciálním zájemcům o účast na veřejné konzultaci. Konečně za čtvrté, je vhodné vytvořit speciální webovou stránku pro účely veřejné konzultace, kde je zveřejněn časový plán konzultace, dokumenty ke konzultaci či případně data a místa konání přímých informačních konzultací.

Fáze 2 – Realizace konzultace. Samotná realizace veřejné konzultace by měla být zahájena oznámením o konání konzultace s dostatečných předstihem minimálně dvou týdnů a s upozorněním pro účastníky, že veškeré příspěvky, jež v rámci konzultace předkladateli zašlou, budou zveřejněny. Při veřejné konzultaci není vhodné předložit již zpracovaný návrh právního předpisu v paragrafovém znění. V tomto ohledu je lepší připravit zvláštní konzultační dokument s otázkami ohledně rozsahu a hloubky problému, jež má navrhovaný problém řešit, alternativami řešení problému a případně odhadem přínosů či nákladů jednotlivých alternativ řešení. Technicky je vhodné kombinovat otázky s uzavřeným seznamem možných odpovědí, které je možné "zatrhnout" s možností poskytnout navíc otevřený komentář k dané otázce. Též je vhodné dát účastníkům konzultace možnost zasílat či nahrávat jimi zpracované poziční dokumenty či stanoviska. Co se týče doby trvání veřejné konzultace, Evropská komise předvídá minimální lhůtu pro vyjádření účastníků v délce 12 týdnů, tj. téměř tři měsíce, nicméně kratší osmitýdenní lhůta může být dostačující. Po uplynutí lhůty pro konzultaci je nutné zaslaná vyjádření účastníků, jejich odpovědi na připravené otázky či poziční dokumenty zveřejnit na zmíněné webové stránce věnované veřejné konzultaci.

Fáze 3 – Vtělit výsledky konzultace do navrhovaných právních předpisů. Závěrečnou fází zvládnutého konzultačního procesu je shrnutí stanovisek a příspěvků účastníků konzultace tak, aby závěry z této konzultace mohly posloužit jako podklad při přijímání právního předpisu. Nemusí se jednat o přesné znění všech obdržených stanovisek, která již v rámci konzultace byla publikována. Stanoviska účastníků se ne vždy soustředí na předmět konzultace, ale jsou využívána jako prostředek pro sdělení širších politických postojů zúčastněných organizací či fyzických osob. Rovněž shrnutí stanovisek účastníků konzultace by mělo být zveřejněno. Je-li shrnutí krátké a stručné, tj. nepřejímá-li celý obsah obdržených stanovisek či pozičních dokumentů, lépe se veřejnosti čte a pomáhá lepší orientaci politického vedení při pozdějším prosazování návrhu v Parlamentu.

Dostatek času. Na závěr je třeba vypíchnout důležitou podmínku, se kterou se při přípravě právního předpisu bojuje vždy, a tím je nedostatek času. Kvalitní konzultaci nelze provést příliš rychle: příliš krátké lhůty pro pozvánky na přímé konzultace či pro písemná vyjádření vyústí buď v úplnou absenci účastníků nebo stanovisek nebo v ne příliš propracované příspěvky, které jsou pro pozdější přípravu právního předpisu nepoužitelné. Navíc, pokud předkladatel návrhu avizuje veřejnosti, že se veřejná konzultace bude konat, avšak poté na ni nevyšetří dostatek času, aktuální či potenciální účastníci konzultací, kteří nestihnou v příliš krátkých intervalech zpracovat svá stanoviska, tato stanoviska poté uplatní přes poslance či senátory v rámci legislativního procesu, což může z hlediska předkladatele proces přijetí předpisu významně zkomplikovat.

Lexperanto


* http://www.lexperanto.cz/clanky/detail/137-jak-psat-kvalitni-zakony
** http://www.lexperanto.cz/clanky/detail/149-dobry-zakon-v-deseti-krocich
*** Better Regulation Guidelines, Chapter VII: Guidelines on stakeholder consultation - Commission Staff Working Document (COM(2015) 215 final; SWD(2015) 110 final.


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu