spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

29. 11. 2016   rubrika: Chytrá pravidla proti klamavým praktikám

Jakákoli klauzule, která splňuje podmínku nepřiměřenosti a zjevné nevyváženosti v neprospěch spotřebitele je zakázaná. Evropská směrnice i občanský zákoník uvádějí seznam příkladů smluvních klauzulí, které by mohly být považovány za zneužívající (viz níže pod článkem). Nicméně to, že určitá klauzule, jež se objeví ve smlouvě, je klauzulí uvedenou na zákonném seznamu zneužívajících klauzulí, automaticky neznamená, že je zakázána. Aby byla zakázána, musí se před soudem prokázat, že je v konkrétním případě nepřiměřena a zjevně nevyvážená.

Co znamená, že je zneužívající klauzule zakázaná? Nepřiměřená a zjevné nevyvážená smluvní klauzule v neprospěch spotřebitele je právně bezvýznamná*. Spotřebitelská smlouva však nadále platí, avšak bez této zakázané podmínky**. Například pro účely posouzení, zda je výše odškodnění požadovaného po spotřebiteli, který neplní své závazky, přiměřená, je třeba hodnotit dopad všech sankcí v dotyčné smlouvě bez ohledu na to, zda věřitel skutečně trvá na jejich plné úhradě. Soud navíc musí vyvodit veškeré důsledky ze zjištění, že jsou některé klauzule zneužívající, a vyloučit všechny klauzule uznané za zneužívající, aby se ujistil, že pro spotřebitele nebudou závazné***.

Jak se domoci ochrany před zakázanými klauzulemi? Soud má v případě ochrany spotřebitele před zneužívajícími klauzulemi speciální postavení. Soud musí o zneužívající klauzuli rozhodnout sám od sebe. Když i bez návrhu spotřebitele soud zjistí, že smluvní klauzule má zneužívající charakter, je povinen ji prohlásit za právně bezvýznamnou, ne čekat na to, až spotřebitel zrušení uvedené klauzule navrhne.**** Soud musí posuzovat zneužívající charakter smluvní klauzule z úřední povinnosti, aby vyrovnal informační nerovnováhu, která existuje mezi spotřebitelem a podnikatelem.*****

Zákaz změny obsahu klauzule soudem. Soudy nesmí neuplatnit zneužívající klauzuli, avšak nemohou jí měnit******. Pokud například soud určí, že klauzule o smluvní pokutě obsažené ve smlouvě uzavřené se spotřebitelem je zneužívající, nemůže tuto smluvní pokutu vztahující se na spotřebitele snížit. Může ji pouze zcela zrušit.*******

Nahrazení zneužívající klauzule soudem dispozitivním zákonným ustanovením. Alternativně může soud nahradit zneužívající klauzuli dispozitivním zákonným ustanovením. Tato možnost je však omezena na případy, v nichž by byl soud na základě neplatnosti zneužívající klauzule nucen zrušit smlouvu v plném rozsahu, čímž by spotřebitele vystavil důsledkům, které by ho spíše penalizovaly.******** 

Lexperanto


Lexperanto
* Důvodová zpráva k občanskému zákoníku (zákon č. 89/2012, Sb., v platném znění), s. 449.
** Čl. 6, odst. 1 směrnice a dvacátý první bod preambule směrnice 93/13/EHS o zakázaných smluvních ujednáních
*** Rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-377/14 ze dne 21. dubna 2016 ve věci Ernst Georg Radlinger a Helena Radlingerová v. FINWAY a.s., bod 101.
**** Rozsudek Soudního dvora Evropské unie C‑472/11 ze dne 21. února 2013 ve věci Banif Plus Bank Zrt proti Csaba Csipai a Viktória Csipai, bod 36.
***** Rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-186/05 ze dne 4. října 2007 ve věci Komise Evropských společenství proti Švédskému království.
****** Rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-618/10 ze dne 14. června 2012 ve věci Banco Español de Crédito SA proti Joaquín Calderón Camino.
******* Rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-488/11 ze dne 30. května 2013 ve věci Dirk Frederik Asbeek Brusse a Katarina de Man Garabito proti Jahani BV, bod 59.
******** Rozsudek Soudního dvora Evropské unie, spojené věci C-482/13, C-484/13, C-485/13 a C-487/13, ze dne 21. ledna 2015 ve věci Unicaja Banco, SA a Caixabank SA v. José Hidalgo Rueda a další, bod 33.

Příklady zneužívajících klauzulí.
Jedná se o smluvní ujednání, která:
a) vylučují nebo omezují spotřebitelova práva z vadného plnění nebo na náhradu újmy,
b) spotřebitele zavazují plnit, zatímco podnikateli vznikne povinnost plnit splněním podmínky závislé na jeho vůli,
c) umožňují, aby podnikatel nevydal spotřebiteli, co mu spotřebitel vydal, i v případě, že spotřebitel smlouvu neuzavře či od ní odstoupí,
d) zakládají podnikateli právo odstoupit od smlouvy bez důvodu, zatímco spotřebiteli nikoli,
e) zakládají podnikateli právo vypovědět závazek bez důvodu hodného zvláštního zřetele bez přiměřené výpovědní doby,
f) zavazují spotřebitele neodvolatelně k plnění za podmínek, s nimiž neměl možnost seznámit se před uzavřením smlouvy,
g) dovolují podnikateli, aby ze své vůle změnil práva či povinnosti stran,
h) odkládají určení ceny až na dobu plnění,
i) umožňují podnikateli cenu zvýšit, aniž bude mít spotřebitel při podstatném zvýšení ceny právo od smlouvy odstoupit,
j) zbavují spotřebitele práva podat žalobu nebo použít jiný procesní prostředek či mu v uplatnění takového práva brání, nebo ukládají spotřebiteli povinnost uplatnit právo výlučně u rozhodčího soudu nebo rozhodce, který není vázán právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele,
k) přenášejí na spotřebitele povinnost prokázat splnění povinnosti podnikatele, kterou mu ukládají ustanovení o smlouvě o finanční službě, nebo
l) zbavují spotřebitele jeho práva určit, který závazek má být poskytnutým plněním přednostně uhrazen.
(Tento výčet je obsažen v § 1814 občanského zákoníku).


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu