spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

30. 12. 2021   rubrika: Právní principy

Obecné záruky spravedlivého procesu podle článku 6 § 1 Evropské úmluvy o lidských právech (EÚLP), jež se týkají, jak civilního, tak trestního procesu, jsou doplněny zvláštními zárukami pro trestní proces, jež jsou obsaženy v článku 6 § 3 této Úmluvy *.

Instituce státu musí zajistit v každém individuálním případě, ať už v trestním či civilním procesu, že požadavky férového procesu byly dodrženy, neboť férovost soudního procesu je jedním ze základních principů demokratické společnosti **. Požadavky na férový proces se vztahují na doručení informace o existenci soudního řízení, zajištění rovnosti zbraní účastníků soudního řízení, povinnosti soudu posoudit a zhodnotit argumenty účastníků řízení. Stížnosti účastníků soudního řízení na to, že tyto požadavky spravedlivého procesu nebyly dodrženy, jsou soudy povinny zkoumat se zvláštní pečlivostí a opatrností ***.

Klíčovou zásadou uplatňování článku 6 je férovost ****. To, co představuje pojem férovosti procesu, však není předmětem jediného neměnného pravidla, ale závisí na okolnostech konkrétního případu *****. Specificky vzhledem k trestnímu procesu, zaručuje článek 6 EÚLP jako celek právo obviněného účinně se obhajovat a vystupovat v rámci trestního řízení, což zahrnuje, mimo jiné, nejen jeho právo být přítomen, ale také vyslechnout a sledovat trestní řízení ******.

Neodmyslitelnou součástí spravedlivého procesu je též rovnost procesních zbraní bez ohledu na to, zda jde o proces civilní či trestní. Tato zásada vyžaduje, aby každá strana měla přiměřenou příležitost předložit svůj případ za podmínek, které ho neznevýhodňují vůči protistraně či státnímu zástupci *******. Rovnost procesních zbraní vyžaduje dosažení spravedlivé rovnováhy, tj., aby se účastníci řízení dozvěděli o všech předložených důkazech nebo návrzích či argumentech podaných za účelem ovlivnění rozhodnutí soudu a mohli se k nim za tímto účelem vyjádřit********.

lexperanto


* Evropský soud pro lidská práva (ESLP), Ibrahim a další v. Spojené království [GC], § 251
** ESLP, Airey v. Ireland, § 24; Stanev v. Bulgaria [GC], § 231, Pretto a další v. Italy, § 21); Dombo Beheer B.V. v. the Netherlands, § 33 in fine
*** ESLP, Fabris v. Francie [GC], § 72 in fine; Wagner a JMWL v. Lucembursko, § 96
**** ESLP, Gregačević v. Chorvatsko, § 49
***** ESLP, Ibrahim a další v. Spojené království [GC], § 250
****** ESLP, Stanford v. Spojené království, § 26; Murtazaliyeva v. Rusko [GC], § 91
******* ESLP, Öcalan v. Turecko [GC], § 140; Foucher v. Francie, § 34; Bulut v. Rakousko; Faig Mammadov v. Ázerbájdžán, § 19
******** ESLP, Brandstetter v. Rakousko, § 67


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu