spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

30. 12. 2018   rubrika: Srozumitelnost práva v prostoru a čase

I když je právo přístupné a plně jazykově, gramaticky, logicky i věcně pochopitelné, nemusí být ještě srozumitelné. Dovoluje-li právo určité chování a zároveň zakazuje jiné, avšak zákaz posléze uvedeného chování není schopno vynutit, takže se někteří jednotlivci chovají právem zakázaným způsobem, vyvolává to u ostatních lidí otázku, zda je právem předepsané pravidlo vůbec platné a zda má smysl se jím řídit. Dojdou-li k závěru, že je ekonomicky výhodnější právo nedodržovat, neboť není vymáháno, ztrácí svou společenskou legitimitu.

Vymahatelnost – proč? Ač to na první pohled nemusí být zřejmé, je vymahatelnost opomíjeným přesto zásadním aspektem srozumitelnosti práva. Jelikož je právo nadáno autoritou toho, kdo jej vydává, má v sobě od počátku zabudován psychologický prvek hrozby. Hrozby, že by přikázané chování, mohlo být mocensky vynuceno. Element hrozby, vyplývá nicméně pouze z pravděpodobnosti; k vynucení chování nemusí vždy dojít. Aby hrozba nepřestala být hrozbou, musí k vynucení pravidla dojít alespoň občas. Jinak řečeno, vymahatelnost práva nesmí zcela absentovat.

Vymahatelnost – jak? Právo může být vymáháno před uskutečněním určitého chování (ex-ante) nebo poté, co je uskutečněno (ex-post). K vynutitelnosti ex-ante dochází například při nutnosti získat povolení k určité činnosti, kdy požadavky právem stanovené musí být splněny dříve než k výkonu činnosti (dovolenému chování) dojde. Vymahatelnost ex-ante, fungují-li orgány, jež mají vymahatelnost zajišťovat, je velmi efektivní, ovšem pro jednotlivce může být značně nákladné, což je může od dovoleného chování zcela odradit. Naopak vymahatelnost ex-post neobnáší tyto počáteční náklady, avšak její účinnost je o to nižší. Ex-post vymahatelnost musí být na jednu stranu z hlediska pravděpodobnosti dostatečně častá, aby se nevyplatilo pravidlo ignorovat; na druhou stranu musí být též dostatečně rychlá, resp. včasná. Trvá-li trestní či civilní řízení řadu let či dokonce překročí-li desetiletí, může u převážně utilitárně uvažujících jedinců vyvolat dojem, že, i když právo překročí, sankce na ně dopadne za tak dlouhou dobu, během, které se může tolik věcí změnit, že je sankce nakonec nemusí nijak zásadně postihnout.

Vymahatelnost – kým? Vymahatelnost práva je zajišťována především orgány veřejné moci. Může být nicméně přenesena i na entity soukromého práva, jako jsou například stavovské orgány (Česká advokátní komora) nebo účelově zřízené komerční subjekty (zkušební či certifikační ústavy či společnosti) nebo i na ekonomické aktéry samotné (prodejce může mít povinnost ověřit splnění právem stanovených podmínek výrobcem). V neposlední řadě mohou být některá právní pravidla takzvaně samovykonatelná: příklad poskytuje povinnost zveřejňovat smlouvy mezi veřejnými a soukromými subjekty pod sankcí neplatnosti.

Vymahatelnost jako zrcadlo srozumitelnosti. Konečně míra vymahatelnosti práva může poskytnout zpětnou vazbu zákonodárci. Být pro něj jakýmsi zrcadlem toho, zda pravidla, která vytvořil, naplnila svůj účel. Není-li právní pravidlo vymahatelné, může být buď špatné (ekonomicky nesmyslné) nebo může odhalovat nefunkčnost veřejných orgánů, jež mají pravidlo vymáhat.

Lexperanto


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu