spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Proč máme blbé zákony?

26. 4. 2016   rubrika: Jak vytvářet kvalitní zákony

I když by se na první pohled mohlo zdát, že nekončící stížnosti na blbé zákony jsou stejně plytké jako nářky nad věčně špatným počasím, při hlubším zkoumání lze zjistit, že tyto žalozpěvy mají reálný základ. V únoru tohoto roku jsme zjistili, že kvalita tvorby zákonů je na 22,5 % z toho, co by reálně mohlo být; jinak řečeno, že vytváření zákonů by se dalo zlepšit o 77,5 %, tedy o více než tři čtvrtiny*. Hlavní důvody tohoto neutěšeného stavu jsou čtyři: za prvé, nezajímáme se o nové trendy v oblasti lepší regulace (Better Regulation, Fitness Checks)**, za druhé, neinvestujeme do vytváření lepších zákonů, za třetí, zaostáváme v technice přípravy nových předpisů, za čtvrté, nezapojujeme veřejnost do tvorby zákonů.

Nezajímáme se o nové trendy. Tvorba zákonů je řemeslo jako každé jiné. Stejně jako každé jiné řemeslo i tvorba legislativy prochází inovativními procesy, vstřebává nové trendy a přizpůsobuje se měnícímu se prostředí a novým výzvám. Tvůrci českých zákonů, tj. ministerstva a Parlament, ovšem změny v legislativních technikách a modernizační trendy již po řadu let sveřepě a sebevědomě ignorují. Není čas číst něco nového, nestíháme ani současnou práci, je nejčastější úřednickou odpovědí na jakýkoli, byť sebemenší návrh na zlepšení tvorby zákonů. Zastaralý model regulace založený na zákazu a vytvoření úřadu, jež má zákaz vymáhat, je jediný, který se v ČR v současnosti používá a ještě po nějakou dobu používat bude. Obcházení zákazů a případné korumpování úřadů, aby přimhouřily při kontrole oko, jež je zřejmým důsledkem používání tohoto zastaralého modelu, bude proto i v budoucnosti přetrvávat. Stejně tak bude přetrvávat frustrace nad tím, že zákony nefungují a úřady jsou k ničemu.

Neinvestujeme do tvorby zákonů. Chceme-li lepší výrobek, ne laciný šunt, je třeba si připlatit. Chceme-li kvalitnější zákony, nikoli bezduché regule, je třeba investovat do jejich vývoje, resp. tvorby. Není nutné vytvářet specializované výzkumné týmy jako v USA, Velké Británii*** či EU, zcela by stačilo, kdybychom jednoduše okopírovali postupy a inovace, jež tyto zahraniční týmy v oblasti lepší regulace vytvořily.  Zároveň je samozřejmě třeba, aby tyto převzaté poznatky nezůstaly na papíře, ale začaly se při vytváření zákonů skutečně používat. Ano, může to znamenat úředníka navíc při vytváření jednotlivých právních předpisů. Ale není několik milionů ročně za pár úředníků navíc oproti miliardám ušetřených nákladů díky dobře napsanému a srozumitelnému předpisu dobrou investicí?

Zaostáváme v technice přípravy nových předpisů. Po vstupu do Evropské unie český zákonodárce vstřebal základní zásady hodnocení dopadů zákonů. Jistým, byť spíše formálním způsobem došlo k osvojení techniky počítání administrativních nákladů navrhovaných předpisů pro podnikatele. Nepočítáme-li zavedení tzv. hodnocení korupčního potenciálu zákonů v roce 2010, které se ovšem v praxi provádí spíše způsobem „aby se neřeklo“, od roku 2004 v České republice zamrzl jakýkoli vývoj v oblasti „lepší regulace“. Při tvorbě zákonů se tak zcela přehlíží analýza funkčnosti existujících zákonů, rozbor potřebnosti nových předpisů, hodnocení účinnosti navrhovaných předpisů z hlediska reakce jejich adresátů (prevence možného obcházení pravidel****), behaviorální analýzy atd.

Nedostatečně zapojujeme veřejnost do přípravy zákonů. Místo pravidelných a na širokou veřejnost zaměřených konzultací, které se využívají například při přípravě evropských předpisů, používáme uzavřený systém konzultací s tzv. připomínkovými místy, jež tvoří například zástupci odborů, hospodářské a obchodní komory atd. Přes jistý pozitivní posun spočívající v nedávném otevření veřejnosti elektronického systému připravované legislativy (eKLEP) zůstává intenzita zapojení, ať už odborné či laické veřejnosti, do přípravy zákonů mizivá. Příprava právních předpisů v důsledku toho podléhá jen nízké veřejné kontrole, v důsledku čehož se nedaří včas vychytat případné nesmysly, jež navrhované předpisy mohou obsahovat. Zcela samostatnou kapitolou jsou nakonec často nijak nezdůvodněné pozměňovací předpisy poslanců podávané v průběhu legislativního procesu.

Suma sumárum. Lidově řečeno, blbé zákony máme proto, že na jejich tvorbu kašleme. Nezajímají nás nové poznatky v této oblasti, neinovujeme, neinvestujeme. Na jedné straně škudlíme každou korunu při přípravě zákonů, na druhé straně platíme miliardy v podobě zbytečných nákladů a času, jež způsobuje aplikace nekvalitních předpisů pro občany i podnikatele. Možnosti zlepšení přitom existují a jsou vyzkoušené, ovšem parafrázujeme-li staré přísloví „pomoci je pouze tomu, komu je rady.“

lexperanto


* http://www.lexperanto.cz/clanky/detail/287-vytvareni-kvalitnich-pravnich-predpisu-zhodnoceni-jak-na-tom-jsme
** http://www.lexperanto.cz/clanky/detail/249-kdyz-reguluje-unie-aneb-lepsi-pravidla-pro-evropu
*** http://www.lexperanto.cz/clanky/detail/164-britsky-model-%E2%80%9Edobreho-prava%E2%80%9C-aneb-jak-na-to-jdou-za-kanalem
**** http://www.lexperanto.cz/clanky/detail/275-jak-predchazet-obchazeni-zakonu


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu