spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

12. 4. 2019   rubrika: Srozumitelným právem proti byrokracii

Do evidence skutečných majitelů právnických osob zapsalo v termínu svého skutečného majitele pouze čtvrtina firem, a to na zápis měly celý rok 2018.** Tristně málo! Příčiny, proč tomu tak je (včetně administrativní a provozní nepřipravenosti) již byly popsány. * Chystá se však „druhá šance“ ve formě implementace 5. evropské směrnice proti praní peněz. A rozkaz zní jasně: informace v rejstříku firem budou veřejné, a kdo v něm nebude, dostane pokutu. Tak hlavně tu implementaci správně uchopit, ať nejsme papežštější než papež!

Hlavní bolístka současné evidence. Na úvod třeba zmínit, že Česku patří nelichotivé čtvrté místo v Evropě mezi zeměmi, jejichž úřady obchodují s firmami z daňových rájů.*** Je tedy pravý čas tuto nelichotivou vizitku napravit. Evidence je však zatím poloprázdná a o zapsaných údajích a o jejich „adekvátnosti, přesnosti a aktuálnosti“ lze pochybovat. Jaké jsou praktické příčiny této nelichotivé situace? Problémem je nejasná interpretace pojmů v oblasti rozkrývání vlastnických struktur vedoucí k nejasnostem, jaké informace do evidence dávat a jak je dokládat. Dále pak skutečnost, že rejstříkové soudy relevanci došlých informací a dokumentů nekontrolují, protože za ně neodpovídají, a v praxi na to ani nemají čas. To vede k tomu, že advokáti či orgány činné v trestním řízení stěžují, že se v evidenci registrují neověřitelné informace, které jsou pro praxi zcela nevyužitelné. Celé to pak působí jako další zbytečný „administrativní moloch.“, který se na míle vzdálil od účelu směrnice, tedy efektivního boje proti praní špinavých peněz, korupci a daňovým únikům.

Nejasná interpretace. Konkrétně k první „bolístce“ - nejasný výklad se týkánapř.pojmu náhradní skutečný majitel. Ten nastupuje v případě, kdy nelze dohledat skutečného majitele. Současná evidence za něj považuje statutární orgán zapisované společnosti, bez ohledu na to, kolik úrovní vlastnická struktura má (jak je složitá). Tento výklad se však jeví jako nesprávný, když za náhradního skutečného majitele by měl být správně považován statutární orgán až v takové úrovni vlastnické struktury, kdy již neexistuje přímý vlastník s podílem nad 25 %. V prvém případě totiž evidence rezignuje na rozkrytí celé vlastnické struktury, což je v rozporu se směrnicí, která stanovuje podmínku určení skutečného majitele „při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.“ Další nejasnost pak panuje v situaci, kdy je skutečných vlastníků více. Nový návrh zákona implementujícího 5. evropskou směrnici proti praní peněz počítá s tím, že zveřejněn bude pouze skutečný vlastník s vyšším podílem.*** V důsledku toho však ostatní skuteční majitelé zůstanou skryti. Je to tedy správná cesta?

Absence kontroly údajů. V otázce registrace skutečných majitelů panuje v České republice poněkud zmatek. Na jednu stranu, do evidencí skutečných majitelů je odesíláno víceméně cokoliv, nezřídka bez ohledu na požadavky zákona. Ze zkušeností účastníků řízení o zápis se k informacím o vlastnické struktuře buď dodávají dokladové dokumenty nesprávné, nebo žádné. Na druhou stranu, soudy by měly ověřovat pouze soulad zápisu s doloženými listinami a to, zda zápis má z hlediska zákona logickou strukturu a odpovídá zákonu. Nicméně v důsledku absence sankcí a náporu na rejstříkové soudy je do evidencí zapsáno rovněž více méně cokoliv, co má alespoň trochu „hlavu a patu“. Z pohledu firem však nelze jednoznačně uzavřít, že všichni chtějí podvádět. Jde spíše o to, že firmy jen nevědí, co se po nich chce.

Nepoužitelný moloch. Jak advokáti, tak i veřejné orgány (soudy, orgány činné v trestním řízení, ÚOHS, apod.) si unisono stěžují, že celá evidence skutečných majitelů se zcela míjí smyslem i účinkem, neboť se v ní registrují neověřitelné informace, ve kterých lze jen s největšími obtížemi nalézt to, co příslušné orgány potřebují. Bez důvěryhodnosti údajů a dokladových dokumentů rozkrývajících vlastnické struktury je veřejné orgány například nemohou využít jako důkazy v soudním nebo správním řízení. Ztrácí se tak účel, pro který byla směrnice proti praní peněz přijata a celý systém evidence je pouze nepoužitelným a nákladným „administrativním molochem“.

 Reparát. Nová právní úprava přinese veřejnost evidence a sankce za absenci zápisu svého skutečného majitele. V rámci vynutitelnosti práva je nutné, aby byly navrženy opravdu efektivní sankce. Pokud jde o veřejnost údajů v evidenci, ta má dvě strany mince. Ta jedna znamená, že údaje v Evidenci budou transparentní pro všechny. Ta druhá však v sobě nese to, že transparentnost údajů dramaticky zvýší požadavky kladené na soudy pro ověřování vlastnických struktur. Bez správného legislativního vyřešení interpretačních problémů a hlavně správně nastavených mechanismů na ověřování údajů i dokladů se k jejich „adekvátnosti, přesnosti a aktuálnosti“ nedostaneme a budeme se stále „točit v kruhu“.  

Lexperanto


* Podrobněji viz Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur, 28. 1. 2019, Lexperanto,
http://www.lexperanto.cz/clanky/detail/610-vymahatelnost-prava-v-kontextu-rozkryvani-vlastnickych-struktur
** Firmy čeká přísnější boj s daňovými podvody: informace v rejstříku firem budou veřejné, kdo v něm nebude, dostane pokutu: Hospodářské noviny, 19. 2. 2019.
*** Oříšek pro Babiše. Musí připravit zákon, který odtajní vlastníky firem a svěřenských fondů: Euro.cz, 13. 3. 2019.


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu