spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

19. 7. 2015   rubrika: Srozumitelným právem proti byrokracii

Britský premiér David Cameron prohlásil v roce 2010 na počátku svého volebního období, že jeho vláda bude první v moderní historii, která během svého mandátu sníží – a nikoli zvýší – počet právních předpisů regulujících podnikání ve Spojeném království.

Představení projektu „Red Tape Challenge“ (Boj s přebujelou legislativou*). Snížení počtu právní předpisů chce britský premiér dosáhnout pomocí boje s přebujelou legislativou v rámci projektu „Red Tape Challenge.“ Díky tomuto projektu má nejen byznys, ale i celá široká veřejnost možnost vyzvat vládu, aby se zbavila konkrétní zatěžující či nadbytečné legislativy. Otevření veřejnosti je nejdůležitějším aspektem projektu. Právě díky zapojení veřejnosti bylo k 27. lednu 2014 identifikováno 3 000 právních předpisů (z více než 21 000 zákonů platných ve Spojeném království), které je nutné buď zcela zrušit, nebo novelizovat. K lednu 2014 již bylo zrušeno nebo zjednodušeno 800 kusů britské legislativy. Britský ministr obchodu pak v prosinci 2014 prohlásil, že tento boj vlády proti přebujelé legislativě ušetřil byznysu za uplynulé čtyři roky 10 miliard liber.

Webový portál Red Tape Challenge aneb jak to celé funguje. Britská vláda zřídila speciální webový portál otevřený veřejnosti s názvem Red Tape Challenge** (česky volně přeloženo jako Výzva byrokracii), který rozdělila na různé právní oblasti (např. zemědělství, životní prostředí či zdraví a bezpečnost). Z nich jsou logicky vyňaty citlivé oblasti daní a národní bezpečnosti.*** Pro každé zvolené téma bylo na pět týdnů otevřeno samostatné okno, do něhož mohl kdokoliv z široké veřejnosti napsat ke konkrétnímu zákonu své poznámky nebo připomínky. Odborníci na konkrétní téma pak na jednotlivé obdržené příspěvky zareagovali, aby tím usnadnili veřejnou diskuzi. Celá veřejná konzultace trvala od dubna 2011 do dubna 2013.

Legislativní revize na základě podnětů občanů. Po uplynutí pětitýdenní lhůty pro diskuzi příslušné ministerstvo veškeré písemné příspěvky a komentáře zanalyzovalo. Analýza posloužila jako podklad pro revizi legislativy v daném oboru - konkrétně jde o návrhy, které předpisy zcela zrušit, které zredukovat nebo vylepšit a které ponechat.

Vyvratitelná domněnka, že zatěžující zákon lze zrušit. Po provedené analýze vyhodnotily návrhy legislativních změn tzv. ministerské „Star Chambers“, což jsou speciální výbory řízené Úřadem Ministerského předsedy sestávající ze zástupců ministerstev. Zásadní pro práci těchto výborů je vyvratitelná domněnka, že za zatěžující právní předpisy jsou považovány všechny zákony, u nichž nebude přesvědčivě odůvodněn opak. Byť výstupy výborů mají doporučující povahu neznamená to – na rozdíl od České republiky – že by neměly žádnou váhu a bylo možno je ignorovat. Aby se zabránilo průtahům, které by mohly celý proces pohřbít, měla britská ministerstva na celý proces výběru zatěžující legislativy pouhé tři měsíce.

Jak je to s legislativou Evropské unie v Británii? Na závěr ještě krátká poznámka ke vztahu projektu boje s přebujelou britskou legislativou a právem Evropské unie. Je pravdou, že evropské právní předpisy sice může veřejnost na portálu Red Tape Challenge komentovat a finální analýza může dokonce i konstatovat, že evropská legislativa negativně ovlivnila „zaplevelení“ britského právního řádu. Britská vláda však sama od sebe evropská nařízení a směrnice zrušit nemůže.  

lexperanto


* V originále „Red Tape Challenge“. Více na: http://www.redtapechallenge.cabinetoffice.gov.uk/home/index/

** Přehledné schéma (tzv. Decision Map) na http://www.redtapechallenge.cabinetoffice.gov.uk/wp-content/uploads/2012/02/Red-Tape-Challenge-Decision-Map.pdf

*** Nicméně zjednodušování daňového systému má na starosti Úřad pro zjednodušování daní (Office of of Tax Simplification). Více na https://www.gov.uk/government/organisations/office-of-tax-simplification


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu