spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

9. 9. 2014   rubrika: Srozumitelnost práva v prostoru a čase

Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu se projevuje ve dvou směrech: srozumitelná by měla být jak unijní legislativa, tak rozhodnutí správních orgánů EU.

Srozumitelnost unijní legislativy v rozhodnutích Soudního dvora EU. Zásada srozumitelnosti právních norem nemá své přímé vyjádření v primárním právu EU.  Nicméně byla dodatečně formulována soudními rozhodnutími Soudního dvora EU. Například ve věci Du Pont de Nemours a ostatní proti Komisi. Soudní dvůr v této věci uvedl, že právní normy musí být „jasné a přesné”, aby „situace a právní vztahy řízené právem EU byly předvídatelné” *. Tato zásada musí být aplikována striktně zejména v případě, že tyto normy „mohou mít negativní dopady pro fyzické či právnické osoby”. 

Srozumitelnost správních rozhodnutí orgánů EU.  Tato zásada je založena na článku 41 (1) (2) Listiny základních práv EU, podle kterého má každý „právo na to, aby jeho záležitosti byly orgány, institucemi a jinými subjekty Unie řešeny nestranně, spravedlivě a v přiměřené lhůtě. (…) Toto právo zahrnuje především: (…) povinnost správních orgánů odůvodňovat svá rozhodnutí.” Článek 296 (2) Smlouvy o fungování Evropské unie potom stanoví, že „právní akty musí obsahovat odůvodnění a odkazovat na návrhy, podněty, doporučení, žádosti nebo stanoviska požadovaná Smlouvami.” 

Soudní dvůr EU zásadu srozumitelnosti rozvíjí v řadě svých rozhodnutí. Například v rozsudku ve věci INMA a Itainvest proti Komisi uvádí, že odůvodnění musí být „odpovídající uloženému opatření” a musí „uvést jasným a jednoznačným způsobem důvody, které vedly orgán k přijetí dotčeného rozhodnutí, a to takovým způsobem, aby bylo umožněno právo na soudní přezkum daného rozhodnutí.” Rozsah odůvodnění bude ovšem záviset na okolnostech daného případu, zejména na „zájmu dotčené osoby na tom, obdržet vysvětlení, a to vzhledem k obsahu věci a druhu opatření.” **. 

Příklad - srozumitelnost rozhodnutí Evropské chemické agentury. Takto formulovaná zásada je aplikována v rozhodovací praxi evropských správních institucí. Například odvolací orgán Evropské chemické agentury („ECHA”) rozhodl***, že „princip právní jistoty vyžaduje, aby každé opatření stanovující práva a povinnosti bylo jasné a přesné a přístupné dotčeným osobám.” K tomu navíc dodal, že rozhodnutí evropských institucí musí jako minimální požadavek uvést alespoň „fakta a právní argumentaci, která měla rozhodující důležitost pro přijetí rozhodnutí.” ****  


 

 

 

 

lexperanto


* T-31/07 Du Pont de Nemours and others v. Commission, rozsudek z 12. dubna 2013 [300].
** T-323/99 INMA and Itainvest v. Commission [2002] ECR II-545 [55]; C-56/93 Belgium v. Commission [1996] ECR I-723 [86].
*** A-003-2012, Thor GmbH Germany v. ECHA, rozhodnutí z 1. srpna 2013 [80].
**** Viz např. A-001-2012, Dow Benelux Netherlands v. ECHA, rozhodnuti z 19. června 2013 [88].


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu