spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

5. 7. 2018   rubrika: Srozumitelným právem proti byrokracii

Právní nejistota nejčastěji vyvěrá ze tří zdrojů: z mezer v právu, z víceznačnosti právních pravidel a z měnícího se výkladu právních pravidel*. Zastavme se konkrétně u aktuálního tématu rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů a ilustrujme si na tomto praktickém příkladu všechny tři kořeny právní nejistoty a ukažme si, jak se konkrétně podepisují na (ne)vynutitelnosti práva.

 Mezera v právu. Zásadní mezerou v právu v oblasti rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů je absence definice pojmu „vlastnická struktura“. Například klíčový zákon č. 253/2008 Sb. proti praní peněz hovoří pouze o zjišťování vlastnické a řídící struktury klienta a jeho skutečného majitele, pokud je klientem právnická osoba, svěřenský fond nebo jiné právní uspořádání bez právní osobnosti, a přijetí opatření ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele. Ani směrnice proti právní peněz (EU) č. 848/2015 ani jiné dokumenty mezinárodního práva definici vlastnické struktury neobsahují. Nejednoznačný je rovněž pojem skutečného majitele: zahrnuje vedle fyzických osob i konečné veřejnoprávní subjekty, jako je stát, územně samosprávné celky, další samostatné veřejnoprávní korporace, jako jsou například vysoké školy a mezinárodní organizace nebo nikoli? Ani na tuto otázku žádný z českých, unijních či evropských předpisů neodpovídá.

 Víceznačnost. Vedle absence definic základních pojmů je povinnost rozkrývat vlastnické struktury a skutečné majitele v českých i unijních předpisech definována různou terminologií – ať už jde o pojmy vlastnická a řídicí struktura, majetková struktura, osoby s (přímým či nepřímým) podílem, či osoby s (přímou či nepřímou) kontrolou. Vzhledem ke společně sledovaným účelům veřejnoprávní úpravy (předcházení korupce, střetu zájmů, financování trestné činnosti, terorismu, zabránění střetu zájmů) by se měly tyto pojmy vykládat konvergentně tak, aby do sebe „zapadaly“. Bohužel jelikož každý termín spadá do předpisu, za které je odpovědné jiné ministerstvo – ministerstvo financí, ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo pro místní rozvoj – je výkladová tendence spíše divergentní.

 Měnící se výklad. Poslední zdroj právní nejistoty – měnící se výklad – v oblasti rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů, ač to nebývá zvykem, vytváří přímo zákon a jeho důvodová zpráva. Zákon o veřejných rejstřících v tomto ohledu na jednu stranu stanoví, že rejstříkový soud nezapíše údaje o skutečném majiteli, jestliže návrh na zápis údajů o skutečném majiteli, kromě jiného, nebyl podán s listinami, jimiž mají být podle tohoto nebo jiného zákona doloženy údaje o skutečném majiteli. Na druhou stranu důvodová zpráva k novele č. 368/2016 Sb. uvedeného zákona explicitně uvádí, že nelze jednotně stanovit způsob ani listiny, jimiž lze nepřímý podíl doložit. Výsledkem této nejasnosti bude, že každý rejstříkový soud bude zastávat různý výklad toho, jak doložit skutečné majitele a vlastnickou strukturu a bude po právnických osobách požadovat jiné typy dokumentů v jiné formě. Rovněž je velmi pravděpodobné, že výklad toho, čím doložit skutečné majitele a vlastnickou strukturu, se bude měnit v čase.

Lexperanto


* Právní nejistota, její zdroje a důsledky, Lexperanto, 3.5.2018, http://www.lexperanto.cz/clanky/detail/550-pravni-nejistota-jeji-zdroje-a-dusledky


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu