spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

15. 10. 2015   rubrika: Jak vytvářet kvalitní zákony

Smyslem pravidel pro vytváření lepších evropských zákonů - Better Regulation* je, aby politická rozhodnutí učiněná zvolenými zástupci byla do právních norem vtělena transparentním způsobem. Tato pravidla zajišťují, aby návrhy evropských právních předpisů byly připraveny na základě nejlepších a nejaktuálnějších informací a aby do přípravy byla rovnoměrně zapojena odborná i laická veřejnost.

Co znamená „Better Regulation“? Pravidla Better Regulation určují, jak má vypadat proces tvorby evropské legislativy – od záměru přes přípravu návrhu, politické schválení až po sledování funkčnosti přijatých předpisů, včetně často podceňované kategorie vymáhání práva. Klíčovými fázemi tohoto procesu jsou plánování, posouzení potřeb a dopadů plánované legislativy, konzultace se zúčastněnými stranami a hodnocení účinnosti schválených předpisů.

Hodnocení a kontrola účelnosti (Evaluation and Fitness Checks). Přijetí vhodné legislativy musí předcházet její správné plánování a příprava. To by však mělo platit obecně nejen při vytváření práva - pokud nemáte kvalitní plán pro stavbu domu a připraven vhodný materiál, dům vám přes veškerou snahu stejně spadne. Příprava evropských zákonů začíná hodnocením a kontrolou účelnosti existujících evropských předpisů v dané oblasti. Hodnotící zpráva obsahuje závěry o tom, zda je existence evropské právní normy stále odůvodněná či zda má být změněna nebo rovnou zrušena. Kontrola účelnosti má za cíl odhalit negativní jevy vyplývající z působení existujících právních předpisů v dané oblasti, jako jsou různá překrývání, nesoulad či přílišná administrativní zátěž. Vyplývá-li z těchto hodnocení, že je třeba stávající evropské předpisy novelizovat či přijmout zcela nová pravidla, přichází ke slovu posouzení potřebnosti a dopadů budoucích pravidel.

Posouzení potřebnosti a dopadů (Impact Assessment). Posouzení potřebnosti a dopadů navrhovaných předpisů je soubor dílčích kroků, kdy Evropská komise sbírá údaje nutné k posouzení, zda přijetí budoucí právní úpravy EU je potřebné. Posouzení dopadů musí identifikovat problémy, kterým je třeba čelit, určit cíle budoucích pravidel, formulovat alternativy a zhodnotit jejich celkový dopad navrhovaného předpisu (sociální, ekonomický, dále dopad na životní prostředí a lidská práva). Jinak řečeno, posouzení potřebnosti a dopadů by mělo odpovědět na tyto otázky: Kde je problém a jaké jsou jeho příčiny? Proč by měla problém řešit Unie? Čeho by mělo být dosaženo? Jaká forma je pro dosažení vytčených cílů nejúčinnější a nejhospodárnější – „tvrdý“ zákon, „měkké“ doporučení nebo lepší vymahatelnost současných pravidel? Jak kontrolovat plnění vytčených cílů? A konečně... co návrhům nových předpisů říká odborná či širší veřejnost?

Konzultace se zúčastněnými stranami (Stakeholder Consultation). Konzultace se zúčastněnými stranami nejsou omezeny pouze na určitou fázi legislativního procesu, nýbrž pohled odborníků „zvenku“ by měl být brán v potaz během celého procesu a je pro tvorbu a provádění určité politiky klíčový. Transparentní veřejné konzultace jsou nezbytné pro správný průběh posouzení dopadů, kontroly účelnosti i zamezení negativních účinků implementace evropských pravidel na národní úrovni.

Monitoring fungování přijatých předpisů. Pokud členské státy při implementaci evropského práva vkládají do národního práva dodatečné povinnosti či implementaci provádí nekonzistentně, má to neblahé důsledky na jednotlivce i firmy v celé EU. Je tudíž nezbytně nutné, aby evropský zákonodárce bral při přijímání legislativy do úvahy i faktory, jako jsou právě její následná implementace v jednotlivých zemích, a zejména jejich reálná vymahatelnost. 

Lexperanto


* Better regulation Guidelines - Commission Staff Working Document (COM(2015) 215 final; SWD(2015) 110 final


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu