spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

7. 6. 2017   rubrika: Srozumitelným právem proti byrokracii

V minulém příspěvku jsme se zabývali prací Evropského výboru pro kontrolu kvality evropských zákonů, který začal fungovat před rokem. Podívejme se nyní detailněji na to, jak dohlíží na to, aby se přijímaly pouze potřebné evropské zákony. 

Co Výbor pro kontrolu kvality regulace dělá? Klíčovou činností Evropského výboru pro kontrolu kvality regulace (Regulatory Scrutiny Board), který vznikl před rokem, je kontrolovat potřebnost a dopady nově navrhované evropské legislativy (Impact Assessment). Nově zřízený výbor se při posuzování potřebnosti a dopadů snaží reflektovat deset priorit, které vytýčila Evropská komise v roce 2016. Jde kupříkladu o jednotný trh, jednotný digitální trh a energetickou unii. Výbor posuzuje všechny návrhy Komise s významným hospodářským, sociálním dopadem i dopadem na životní prostředí.

Více kontrol potřebnosti a dopadů než v minulosti. Statistiky ukazují, že Výbor pro kontrolu kvality regulace v roce 2016 kontroloval z hlediska potřebnosti a dopadů 60 návrhů Komise, což je více než o polovinu více než v letech 2014 a 2015, kdy jich posoudil pouze 25, respektive 29. Z těchto šedesáti kontrolovaných posudků celých 25 obdrželo od Výboru negativní stanovisko, co se týče kvality posouzení potřebnosti a dopadů. Následně po přepracování Komisí již ovšem druhé negativní stanovisko dostal pouze jediný návrh, a to revize směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Stanoviska vyžadují posouzení, nejsou mechanická. Výbor pro kontrolu kvality regulace vydává kladná nebo záporná stanoviska. Stanovisko samotné však není výsledkem mechanického procesu, kdy si odškrtáváme jednotlivá kritéria bez většího přemýšlení. Celá kontrola posudků potřebnosti a dopadů vychází ze zásad lepší regulace (Better Regulation). Výbor posuzuje, zda jsou tyto zásady naplněny, vždy však v konkrétním kontextu té které legislativní iniciativy.

Co Výbor zkoumá konkrétně? Konkrétně výbor zkoumá, zda určitý návrh je v souladu s širší sektorovou politikou, nakolik odpovídá politickým liniím vytčeným a schváleným institucemi EU a zda existuje dostatečný právní základ k přijetí takové iniciativy, jinak řečeno, zda by návrh neměl být místo Komise zpracován členskými státy. Rolí výboru je rovněž posoudit to, zda je návrh doložen konkrétními fakty, zda proběhlo předběžné hodnocení celého návrhu a zda byly získány informace o očekáváních zúčastněných stran.

Lexperanto


* Viz Regulatory Scrutiny Board – Annual Report 2016 (https://ec.europa.eu/info/files/regulatory-scrutiny-board-annual-report-2016_en)


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu