spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

29. 11. 2015   rubrika: Srozumitelným právem proti byrokracii

Jedním z klíčů k lepší tvorbě evropských zákonů je kontrola jejich kvality a účelnosti. Realistické zhodnocení současného právního stavu, konkrétně zjištění, jestli existující evropské právní předpisy sledují cíle, k jejichž naplnění byly přijaty, zda jsou ucelené a dostatečně srozumitelné*. Jen správná diagnóza může být správným odrazovým můstkem pro lepší kondici.   

Jaký je rozdíl mezi hodnocením a kontrolou účelnosti? Pomocí hodnocení (evaluation) se Evropská komise snaží kriticky nahlížet na to, zda evropské zákony  vyhovují požadavkům praxe a zda s minimálními náklady realizují veřejný zájem ve prospěch podnikatelů a občanů Evropské unie. Hodnocení je nástrojem k zjištění aktuální účinnosti zásahů EU ve srovnání s původními očekáváními. Naopak kontrola účelnosti je novým typem hodnocení, které je zaměřeno šířeji. Měla by se zejména zaměřit na skupinu opatření přijímaných v delším čase a hodnotit jejich vzájemný soulad (např. celkové zjednodušení práva, nižší náklady či sníženou administrativní zátěž nebo naopak různá překrývání či přílišnou administrativní zátěž). Hodnocení individuálních zásahů, tak i kontrola účelnosti celých oblastí se vzájemně doplňují a jedno nemůže fungovat bez druhého.

K čemu je hodnocení? Hodnocení musí odpovědět na pět základních okruhů otázek:

  • Jaký je současný stav po přijetí evropských opatření?
  • Jak efektivní a účinná byla učiněná opatření?
  • Jak relevantní tato opatření stále jsou?
  • Nekolidovala přijatá opatření s jinými evropskými pravidly nebo s dalšími aktivitami na evropské, mezinárodní či národní úrovni?
  • Mají přijatá evropská opatření přidanou hodnotu?

Zhodnocení současného stavu. Hodnotitelé si musí primárně položit otázku, proč k přijetí opatření na evropské úrovni vůbec došlo - např. v reakci na nekalé obchodní praktiky - a jaké byly jeho cíle - např. větší ochrana spotřebitele. Dále je nutné zjistit, jakého pokroku se v dané oblasti dosáhlo a jaké je současné postavení zúčastněných stran, například zda posílení práv spotřebitelů až příliš nepoškodilo obchodníky.

Jak účinná byla přijatá opatření? Při hodnocení účinnosti (effectiveness) se zkoumají následující faktory: Do jaké míry byly dosaženy sledované cíle? Jaké měla přijatá úprava kvantitativní a kvalitativní účinky? Pokud cílů dosaženo nebylo, je třeba se ptát na to, jaké faktory ovlivnily to, že něčeho bylo dosaženo úspěšně a něco zcela selhalo. Hospodárnost (efficiency) naopak souvisí s analýzou nákladů a dopadů přijatého evropského právního předpisu či opatření. Typická analýza účinnosti bude zahrnovat posouzení administrativní zátěže, jež může následovat návazné zjednodušení legislativy za účelem snížení nadměrné administrativní zátěže.

Relevance, ucelenost a přidaná hodnota. V neposlední řadě je nutné se ptát, zdali je evropská právní úprava stále relevantní a ucelená. V tomto ohledu se proto zjišťuje, zda existuje nesoulad mezi účelem zásahu a současnými potřebami a problémy. Takové zjištění je klíčové pro politické rozhodnutí, zda existující předpisy či opatření prodloužit či je změnit nebo je zrušit. Otázka ucelenosti předpisů regulujících různé oblasti života je typická pro tzv. „hodnocení kondice“ (Fitness Checks) přijatých evropských zákonů. Nakonec je v tomto rámci hodnocen prvek přidané hodnoty: je v dané oblasti účinnější vytvářet předpisy v Bruselu s platností pro celou EU – například v oblasti volného pohybu zboží či osob – anebo má větší smysl, aby si státy EU regulovaly danou oblast každý po svém?

Co je to REFIT? Popsané hodnocení kvality a kontroly účelnosti jsou součástí širší iniciativy Evropské komise zahájené v prosinci 2012 pod názve REFIT. Tato iniciativa se snaží, aby evropské zákony a opatření byly jednodušší, účinnější a méně nákladné. Takto jasný, stabilní, méně administrativně náročný a předvídatelný právní rámec snáze podpoří ekonomiku i zaměstnanost.

Jaká bude realita? Otázkou zůstává, nakolik tento program pozitivně ovlivní praktický život v Evropské unii. S ohledem na to, kolik je na evropské i národní úrovni hráčů s různými zájmy, je jisté, že jednoduché a srozumitelné zákony pro všechny se nikdy vytvořit nepodaří, nicméně lze se tomuto ideálu alespoň přiblížit. Snaha zjistit, jestli je právo v kondici nebo ho někde „tlačí bota“, je stále rozumnější než živelné nekoncepční přijímání zákonů, jak je tomu často na národní úrovni, kde lze v řadě případů o promyšlené analýze zákonodárce s úspěchem pochybovat.

Lexperanto


* Better Regulation Guidelines, Chapter VI: Guidelines on evaluation and Fitness Check - Commission Staff Working Document (COM(2015) 215 final; SWD(2015) 110 final.


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu