spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

29. 11. 2014   rubrika: Srozumitelnost práva v prostoru a čase

Po sérii příspěvků popisujících, jak je to se srozumitelností zákonů v Evropě a ve světě, se v tomto příspěvku vraťme do České republiky. Prozkoumejme podrobně rozhodovací praxi českého Ústavního soudu (ÚS) v oblasti srozumitelnosti práva.

Je nesrozumitelnost podle ÚS důvodem ke zrušení zákona? Zrušit část zákona či zákon celý lze z mnoha důvodů. Mezi ty procesní patří kupříkladu situace, kdy zákon vydá orgán k tomu nepravomocný nebo není dodržen stanovený postup přijetí právního předpisu. Zákon však lze zrušit i z důvodu obsahové nesrozumitelnosti - například v případě, že je nesrozumitelný, nekoherentní, vnitřně rozporný a nepředvídatelný.* Krom toho lze řadu rozhodnutí konstatujících rozpor s ústavním pořádkem z důvodu nesrozumitelnosti spojovat s otázkou problematiky zpětného (retroaktivního) působení právních předpisů.

Bezrozpornost zákona jako základní princip právního státu. K zásadě bezrozpornosti zákona se vyjádřil ÚS ve svém plenárním nálezu z roku 2002. Zde uvedl, mimo jiné, že vnitřní bezrozpornost zákona spolu s jeho dostupností, srozumitelností a předvídatelností patří mezi základní principy právního státu. Za nežádoucí považuje situaci, kdy „jedním zákonem jsou novelizovány zákony vzájemně obsahově bezprostředně nesouvisející, k čemuž dochází např. z důvodu urychlení legislativní procedury, a to začasté formou podaných pozměňovacích návrhů."**

Nechvalně známé přílepky k zákonům. Základní principy právního státu posloužily ÚS při posuzování ústavnosti tzv. legislativních přílepků k zákonům.*** Přílepkem se rozumí případ, kdy se v závěrečné fázi přijímání zákona do jeho textu „propasíruje“ novelizace zcela jiného nesouvisejícího předpisu (často účelově). Takovou praxi ÚS shledal jako nepřípustnou. Zároveň důrazně vyzval Parlament, aby dodržoval zásady srozumitelnosti, přehlednosti a jasnosti právního řádu, jež patří mezi komponenty právního státu, a aby respektoval demokratické principy legislativního procesu.

Jak často ÚS ruší zákony či jejich části pro nesrozumitelnost? ÚS si argumentačně vytvořil dostatečně silný základ pro rušení nesrozumitelných zákonů.  Ovšem oproti Francii, kde Ústavní rada již řešila porušení zásady přístupnosti a srozumitelnosti práva v několika desítkách případů a mnoho předpisů zrušila,**** český ÚS zatím tolik příležitostí neměl. Vedle přílepků zrušil pro nesrozumitelnost pouze části předpisů nebo jednotlivá ustanovení.***** Jelikož nesrozumitelných či nepřehledných českých zákonů je nemálo, doufejme, že k ÚS bude chodit více návrhů a ten tak získá možnost alespoň některé tyto zákony posoudit a řízne do nich silněji či je „zařízne“ docela. Předpoklady k tomu má a srozumitelnosti českých zákonů by to zcela jistě prospělo.

Co rušení nesrozumitelných soudních rozhodnutí? Co se týče rušení soudních rozhodnutí pro nesrozumitelnost, na tomto poli přinesla aktivita ÚS lepší výsledky. ÚS v několika rozhodnutích uvedl, že „stejné požadavky, to jest předvídatelnost, srozumitelnost a vnitřní bezrozpornost, respekt k obecným zásadám právním, především ústavněprávním principům, jakož i právní jistotu, je nutno klást i na individuální právní akty, zvláště pak soudní rozhodnutí."****** Na tomto základě pak byla četná soudní rozhodnutí zrušena, což je jistě pozitivní zprávou nejen pro právníky, ale hlavně pro občany, kteří – slovy samotného Ústavního soudu - mají nárok na dobré a srozumitelné právo.

lexperanto


* Srov. FILIP, Jan. Pojem rozporu (nesouladu) zákona s ústavním pořádkem v teorii a judikatuře Ústavního soudu. Časopis pro právní vědu a praxi. 2010, roč. 18, č. 2, s. 91 – 100. ISSN 1210 - 9126. Srov. rovněž nález Ústavního soudu České republiky Pl. ÚS 2/02.
** Srov. nález Ústavního soudu České republiky Pl. ÚS 21/01.
*** Srov. nález Ústavního soudu České republiky Pl. ÚS 77/06.
**** Podrobněji Vondráček, O., Zásada srozumitelnosti práva ve Francii, 29. dubna 2014, http://www.lexperanto.cz/clanky/detail/6-zasada-srozumitelnosti-prava-ve-francii
***** Srov. například, nález Ústavního soudu České republiky Pl. ÚS 29/11, Pl. ÚS 2/10, nebo naopak Pl. ÚS 19/13 (zrušení celého předpisu - zde úhradová vyhláška pro rok 2013).
****** Srov. nález Ústavního soudu České republiky II.ÚS 940/13.


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu