spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

30. 3. 2015   rubrika: Srozumitelnost práva v prostoru a čase

Rozsah právní regulace, její nekonzistentní struktura a vysoká míra detailnosti či časté novelizace činí právní úpravu těžko pochopitelnou, někdy až nevyhovující. Nejenže pak brzdí hospodářskou aktivitu, ale může vést i k podkopání právního státu, jednoho ze základních demokratických principů. Ve Spojeném království se tomuto trendu snažili postavit netradičním projektem s názvem Dobré právo*.

Nekonzistentní právo. Současná uspěchaná doba chrlí hromadu zákonů, jejich rychlé novelizace pak reagují na různé problémové situace a události s vidinou toho, že „zákon to vyřeší“. Dochází nicméně k pravému opaku. Právní úprava se stává nesourodou, navzájem nenavazující, plnou protichůdných výkladů. Vytrácí se základní princip, a to elementární právní jistota jako jeden z pilířů právního státu. To je ve svém důsledku přítěží nejen pro ekonomiku, nýbrž i pro společnost jako celek.

Širší dostupnost práva díky internetu. Je to však vždy výhra? Dalším trendem je, že právo je mnohem šířeji dostupnější než kdy v minulosti. Je to díky internetu, mnohem jednoduššímu zdroji práva než dříve. Jenže čtení právních předpisů není intuitivní. Kupříkladu různé části zákonů je často třeba číst v souvislosti s jinou jejich částí, je třeba rovněž dávat pozor na různé novely. Digitální věk nám nicméně nabízí nástroje umožňující právo pro uživatele logicky uspořádat či techniky, jak právo diagnostikovat a určit, kterou normu použít. Britští zákonodárci se proto pokusili zamyslet se nad tím, jak tvořit legislativu, aby byla pro uživatele jednodušší.

Kdo stojí za iniciativou Dobré právo? Iniciativa Dobré právo vznikla z popudu úřadu Office of the Parliamentary Counsel, jakési poradní rady britského parlamentu. Tento úřad tvoří skupina právníků pracujících pro vládu, kteří se specializují na tvorbu legislativy. Úzce spolupracují s ostatními státními úřady s cílem převést politické vize do jasných, účinných a čitelných právních norem. Zapojují se i do legislativního procesu v britském parlamentu**.

Základní pilíře dobrého práva. Dobré právo musí být pro společnost nezbytně nutné, jasné, ucelené, účinné a přístupné. Dobré právo v sobě zahrnuje čtyři oblasti, na které je tradičně nahlíženo zvlášť. Jedná se o obsah, jazyk a stylistika, architekturu právních předpisů a konečně zveřejňování práva. Podle zmíněného britského úřadu jsou tyto kategorie navzájem propojené: proto nabádá své partnery při tvorbě nových zákonů, aby posuzovaly každou jednotlivou kategorii z různých pohledů, tj. z pohledu občana, profesionálního uživatele a zákonodárce.

Jaké otázky by si měl zákonodárce klást? Pokud jde o obsah, je třeba si při tvorbě práva klást tyto otázky: Nakolik má být úprava detailní? Je zákon vůbec nutný? Není obsahově stejný, či není v rozporu, s jiným zákonem? Z pohledu jazykově-stylistického je nutno zodpovědět, komu je norma adresována a zdali je použitý jazyk pro uživatele pochopitelný. Z „právně-architektonického“ hlediska je nutné rovněž posoudit, co by mělo určovat hierarchii a strukturu psaného práva – jinak řečeno, co by mělo být ještě v zákoně a co již v podzákonném předpisu. Konečně co se týče uveřejňování právních předpisů, je třeba řešit otázku, jak znázornit právo pro online uživatele a jakým způsobem zlepšit navigaci uživatele v labyrintu právních norem.

Co konkrétního dělá poradní rada britského parlamentu pro to, aby se tvořilo dobré právo? Předně se snaží o právu debatovat s dalšími právníky, soudci či odborníky z univerzit. Dále sleduje důvodové zprávy k publikovaným zákonům, aby viděla, k jakému zlepšení by norma měla vést. V neposlední řadě pak s pomocí online vydavatelů právních textů zjišťuje, jaké techniky psaní práva jsou podle zkušeností uživatelů nejlepší. Tomu pomáhá i projekt vedený britským Národním archivem (The National Archives), v jehož rámci naslouchá názorům a zkušenostem samotným uživatelům práva. O tom více příště.

lexperanto


* Good Law initiative in the UK (www.gov.uk/good-law)
** Srov. www.gov.uk/government/organisations/office_of_the_parliamentary_counsel


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu