spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

28. 1. 2019   rubrika: Srozumitelnost práva v prostoru a čase

Podtitulek nedávného článku hlásá: „Firmy povinnost nahlásit své vlastníky ignorují. V zákoně za to chybí sankce, a rejstřík navíc nefunguje správně.“* Kde udělali soudruzi chybu?

Vymahatelnost bez sankce. Pro každé zakotvení právní povinnosti je nezbytným elementem psychologický prvek hrozby jejího vynucení. Pokud k vynucení práva alespoň občas nedojde, ztrácí svou autoritu. Tak je tomu i v případě evidence skutečných majitelů. V zákoně chybí sankce, tudíž právnické osoby k zápisu do evidence nic nenutí. Do evidence zapsalo v termínu svého skutečného majitele pouze 12 % firem, a to na zápis měly celý rok 2018. Je evidentní, že ani roční lhůta nepomohla. Absence jakékoli sankce) vede k tomu, že většina společností „považuje zápis de evidence za zbytečnou administrativní zátěž.“* A k čemu to vede?

Administrativní a provozní nepřipravenost. Cílem zaváděné evidence skutečných vlastníků bylo usnadnit boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Splnění zákonné povinnosti zápisu skutečných vlastníků do evidence však provází řada neduhů s vynutitelností přímo či nepřímo spojená. Společnosti, které se rozhodnou do evidence požadované informace zapsat, naráží na různé překážky. Jde zejména o zahlcenost rejstříkových soudů, kdy tabulkově nastavený počet úředníků nestíhá obvyklý nápor žádostí učiněných „na poslední chvíli“. V důsledku toho se žádosti na soudech kupí. K tomu by zřejmě docházelo v menší míře, pokud by stát za nesplnění povinnosti zavedl sankci nebo by celý systém zápisu zjednodušil a zprůhlednil. Další problém spočívá v nedostatcích internetové aplikace určené pro provedení zápisu, která je často přetížená a někdy zcela nefunkční.

Absence osvěty a pravidel. K tomu je konečně nutno zmínit další „školáckou chybu“, kdy byla ministerstvem podceněna informační osvěta o nové zákonné povinnosti. V důsledku toho kupříkladu začaly špatně informované spolky před koncem roku na soudy „hrnout“ své žádosti, byť na to mají podle zákona ještě dva roky čas. K tomu podle dostupných informací rejstříkové soudy až třetinu návrhů (když už jim přijdou) z procesních důvodů zamítají. Mezi hlavní důvody patří skutečnost, že firmy neví, jaké dokumenty mají k žádosti přiložit. „Zákon totiž blíže neurčuje, čím mají být zapisované skutečnosti, že určitá osoba je skutečným majitelem dané právnické osoby, prokazovány.“* Absence přesných pravidel v zákoně představuje důležitou překážku vynutitelnosti právní normy.**

V „kůži“ zapisované společnosti. Jak takovýto právní marasmus může vnímat dotčená společnost? Nejasnost pravidel pro určení toho, co zapsat, vede k tomu, že společnost neví, co po ní stát chce. To vede k riziku, že její návrh na zápis bude zamítnut, což bude společnost stát čas, peníze a energii navíc. Pokud ještě při zápisu „spadne server“ nebo úředníci „nebudou stíhat“, bude žádost o zápis skutečných majitelů skutečně zdlouhavou záležitostí.

Budoucnost de lege ferenda. Z hlediska vynutitelnosti a smysluplnosti práva se točíme v pomyslném kruhu. Zákon se stává nevynutitelným a jeho cíl - boj proti praní špinavých peněz - zůstává nenaplněným. Některé popsané neduhy má napravit tzv. pátá směrnice EU proti praní peněz, jež by měla být do národního práva převzata začátkem roku 2020. Konkrétně se má evidence skutečných majitelů změnit z neveřejné evidence na veřejný rejstřík a zároveň má být přidána sankce za neprovedení zápisu. To bezesporu vynutitelnost právní povinnosti zapsat skutečné majitele usnadní. To ovšem nestačí. Aby budoucí rejstřík skutečných majitelů fungoval, je nezbytně nutné, aby byla stanovena mnohem přesnější a jasnější pravidla, co zapisovat a co dokládat. To vyžaduje certifikaci, nejlépe v elektronické podobě, aby byla pro zapisované právnické co nejméně administrativně náročná, která ověří, že informace a doklady o skutečných majitelích a souvisejících vlastnických strukturách byly poskytnuty a předloženy tak, jak vyžaduje zákon.** Doufejme, že zákonodárce vezme při transpozici páté směrnice nastíněné připomínky a návrhy na zlepšení v potaz a ze současného nevynutitelného právního nesmyslu pod názvem uzavřená evidence skutečných majitelů vytvoří srozumitelný a jasný rejstřík skutečných majitelů otevřený veřejnosti.

Lexperanto


* Rejstřík skutečných majitelů zatím zeje prázdnotou: Hospodářské noviny, 9. 1. 2019.

** Podrobněji viz Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob, 5. 7. 2018, Lexperanto,   http://www.lexperanto.cz/clanky/detail/578-inteligentni-srozumitelne-a-jednoduche-hledani-skutecnych-majitelu


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu