spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Délka a efektivita českých insolvencí

8. 2. 2017   rubrika: Srozumitelným právem proti byrokracii

Pokračující elektronizace justičních systémů umožňuje získávání stále přesnějších dat o fungování soudnictví, a to i ve specifických oblastech, jako jsou například insolvenční řízení. Díky nim lze již dnes měřit a hodnotit efektivitu řešení insolvenčních případů.

Hodnocení Evropské komise. Takzvaná evropská výsledková tabule (EU Justice Scoreboard), o které jsme psali již v minulých příspěvcích*, monitoruje fungování justičních systémů v členských státech EU, včetně České republiky. Mimo jiné ukazuje, že v roce 2015 bylo české soudnictví z hlediska délky insolvenčních řízení na 19. místě (z 28) s délkou přesahující o něco málo dva roky. To řadí Českou republiku v této oblasti v rámci Evropské unie do pomyslné druhé poloviny. V délce insolvenčního řízení jsme na tom lépe než Slováci (u nich trvá insolvence v průměru až čtyři roky), ale hůře než v Irsku, kde je vše skončeno za méně než půl roku. Délku insolvenčního řízení počítá EU Justice Scoreboard** s ohledem na dobu, za kterou věřitel získá svou pohledávku či její část zpět. Tato doba běží od momentu, kdy se společnost ocitne v úpadku až do doby, kdy dlužník uhradí celou nebo poměrnou částku. Do úvahy jsou brána i zdržení způsobená podáváním opravných prostředků. Data pochází z dotazníků vyplněných osobami zabývajícími se insolvencí v praxi a jsou sbírána každý rok v červnu.

Hodnocení Světové banky. EU Justice Scoreboard kromě délky insolvenčního řízení bohužel neposkytuje další údaje relevantní pro zjištění efektivity a hospodárnosti insolvenčního řízení, jako je například výtěžnost pro věřitele nebo náklady insolvenčního řízení, zejména pak náklady insolvenčního správce.  Odhady těchto údajů poskytuje pravidelný monitoring Světové Banky Doing Business. Jeho sekce týkající se insolvenčních řízení odhaduje, že průměr nákladů insolvenčních řízení v ČR činí 17 % hodnoty majetku z insolvenční podstaty, průměrná výtěžnost 66,5% centu z dolaru a že insolvenční řízení trvá v 2,1 roku – tento posléze uvedený údaj odpovídá výsledkům z EU Justice Scoreboard. Tyto odhadované inidkátory byly počítány v červnu 2016 vzhledem k roku 2015, a to na základě dotazníků u českých insolvenčních správců a právníků a dat dostupných z veřejných zdrojů. Stejně jako u EU Justice Scoreboard se proto stále jedná pouze o subjektivní odhady, nikoli o „tvrdá“ data z proběhlých insolvenčních řízení. Tyto odhady jsou navíc založeny na hypotetickém scénaři, kdy sledované indikátory jsou odhadovány u insolvence společnosti s ručením omezeným s tuzemským vlastníkem, jež se dostala do úpadku, má 201 zaměstnanců, 50 dodavatelů s poslední nezaplacenou fakturou a provozuje hotel v největším měste v dané zemi; tato insolventní hotelová společnost má navíc desetiletý úvěr zajištěný zástavou budovy hotelu ve prospěch banky. Indikátor výtěžnosti proto odpovídá výtěžnosti pouze u uvedeného zajištěného věřitele (banky)***. Z toho vyplývá, že se jedná spíše o specifický případ, jakýsi laboratorní test, který může sloužit jako orientační vodítko, avšak neudává skutečnou výtěžnost či náklady insolvenčních řízení v reálných podmínkách.

Hodnocení Insolcentra. Realitu insolvenčních řízení v ČR se snaží pomocí řady indikátorů, zejména pak výtěžnosti či nákladů, měřit Insolcentrum. Data pocházejí z veřejného zdroje, jímž je insolvenční rejstřík. Insolcentrum provádí výzkum dat všech insolvenčních řízení podnikatelské sféry v ČR, chybí proto údaje z oddlužení fyzických osob. Výzkum probíhá již šestým rokem a zatím jsou k dispozici údaje pro roky 2011, 2012 a 2013. Insolcentrum u každého případu sleduje 150 ukazatelů. Insolvenci v České republice řeší 7 krajských soudů. Jelikož údaje o efektivitě kolísají, z výzkumů nelze přesně určit, který soud je ve vyřizování lepší a který naopak horší. Z této studie se již dozvídáme i údaje o tom, jak jsou efektivní z hlediska návratnosti dlužné částky české insolvenční soudy. Z analýzy Insolcentra kupříkladu plyne, že počet uspokojených zajištěných věřitelů klesl z 32 % v roce 2011 na pouhých 15 % o dva roky později. A další krutá realita: věřitelé získávají v průměru pouhých 7 % své pohledávky, stát pak ještě méně (jen 4,5 %), a to bez započtení nákladů a odměny insolvenčních správců. A konečně, v celých 58 % případů se majetek dlužníků ztratí a věřitelé nedostanou nic. I když se tedy věřitel v ČR rozhodnutí insolvenčního soudu o své pohledávce na vůči společnosti v úpadku dočká v rámci EU v celku v průměrné době, příliš peněz nakonec zpět nedostane, zvláště nemá-li svou pohledávku zajištěnu:  na základě posledních známých dat Insolcentra za rok 2013 dostali nezajištění věřitelé z 25 miliard dlužných pohledávek v insolvenčních řízeních nazpět pouze 613 milionů Kč ****.

Lexperanto


* Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR? http://www.lexperanto.cz/clanky/detail/373-srovnavani-nezavislosti-justice-v-eu-jak-je-na-tom-cr
Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU? http://www.lexperanto.cz/clanky/detail/405-jak-je-ceska-justice-efektivni-ve-srovnani-se-zbytkem-eu
Kvalita justice v ČR a zbytku EU http://www.lexperanto.cz/clanky/detail/415-kvalita-justice-v-cr-a-zbytku-eu
** EU Justice Scoreboard, str. 11, graf 13 (dostupné na http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2016_en.pdf)
*** World Bank Doing Business http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/resolving-insolvency
**** http://www.insolcentrum.cz/


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu