spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

21. 8. 2018   rubrika: Srozumitelným právem proti byrokracii

Právní nejistota, častý fenomén současnosti, představuje zásadní překážku při vynutitelnosti práva. Po nesčetných aférách od LuxLeaks, SwissLeaks přes Panama Papers až po Paradise Papers byla na evropské i české úrovni schválena legislativa, která má zabránit netransparentnosti vlastnictví právnických osob a korporátní daňové optimalizaci. Mezery, víceznačnost důležitých pojmů, měnící se výklad, bohužel všechny tyto nešvary, které z dobře míněného právního předpisu činí nevynutitelný (nebo nesnadno vynutitelný) cár papíru, se na této legislativě hojně objevují*. Nejúčinnějším lékem na tyto problémy ovšem není novelizace, nýbrž certifikace.

Proč hledat skutečné majitele? Rozkrývání vlastnických struktur je nezbytně nutné v mnoha oblastech. V poslední době rezonuje zejména oblast boje proti praní peněz, čerpání dotací z EU, veřejných zakázek, či vyhýbání se placení korporátních daní. S tím úzce souvisí ekonomická kriminalita zahrnující zejména korupční trestné činy a problematiku střetu zájmů. Dále je hledání skutečných majitelů klíčové pro oblasti identifikace tržního podílu v rámci soutěžního práva jako součást procesu určení tržního podílu soutěžitelů, či při obcházení limitů financování politických stran a politických hnutí.

Kdo potřebuje znát skutečné majitele? Z orgánů státní správy je to zejména Finanční analytický úřad, dále orgány činné v trestním řízení, orgány finanční správy, orgány pro ochranu hospodářské soutěže a některé další správní orgány dohlížející na dodržování zákona o střetu zájmů. Dále se rozkrýváním vlastnických struktur a skutečných majitelů musí zabývat orgány rozhodující o rozdělování dotací z fondů EU, orgány pověřené ochranou finančních zájmů Evropské unie a dohledové orgány v oblasti veřejných zakázek. V neposlední řadě pak informace o skutečných majitelích jsou od 1. ledna 2018 nezbytné pro rejstříky vedoucí evidence skutečných majitelů.

Certifikace. Jak z právní nejistoty při hledání skutečných vlastníků jednoduše ven? Jako řešení se nabízí jednotná elektronická certifikace vlastnických struktur až po skutečné majitele. Ta umožní veřejným orgánům jednotně, účinně a kontinuálně ověřovat vlastnickou strukturu až po skutečné majitele při co nejnižších nákladech a nejvyšší uživatelské přívětivosti pro ověřované právnické osoby. Tato certifikace zamezí při vkládání vlastnických struktur do evidencí skutečných majitelů vkladu nesourodých informací, které k dotčenému cíli – správné identifikaci skutečného majitele – nevedou. Jednotná certifikace je založena na jednotné metodice, jak identifikovat a doložit nepřímý podíl na právnické osobě a skutečné majitele, včetně potřebných dokladových dokumentů (listin)**.

Přínosy certifikace. Předloží-li právnická osoba informace a doklady o skutečném majiteli vyhledané podle této metodiky, bude rejstříkový soud moci během několika jednotek až desítek sekund v závislosti na složitosti vlastnické struktury snadno ověřit, zda předložená vlastnická struktura a skuteční majitelé jsou v souladu se zákonnými požadavky řádně identifikováni a doloženi. Takové relevantní a přesné informace z takového rejstříku pak mohou velmi snadno využít pro svou práci další veřejné státní orgány (orgány činné v trestním řízení, daňové orgány, apod.), aniž by musely obtěžovat dotčené skutečné majitele či právnické osoby.

Lexperanto


* Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob, Lexperanto, 5.7.2018, http://www.lexperanto.cz/clanky/detail/568-pravne-nejiste-hledani-skutecnych-majitelu-pravnickych-osob

** Skuteční majitelé a vlastnické struktury právnických osob a svěřenských fondů – Rozkrývání, evidence, dokládání, C.H. Beck, červenec 2018, https://www.beck.cz/skutecni-majitele-a-vlastnicke-struktury-pravnickych-osob-a-sverenskych-fondu


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu