spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

16. 5. 2014   rubrika: Srozumitelnost práva v prostoru a čase

Právo by mělo být srozumitelné. Nejen zákony samotné, nýbrž i rozhodnutí státních institucí rozhodujících o našich právech a povinnostech. Mnozí jistě namítnou, že v České republice tomu tak často není. Co není, by ale mohlo být. Česká republika musí respektovat rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, a ten srozumitelnost požaduje.

Z čeho plyne a kde je zakotven požadavek na srozumitelnost práva? Evropský soud ve Štrasburku prohlásil již koncem 70. let ve známém rozsudku Sunday Times (a později i mnohokrát potvrdil), že právo musí splňovat tři základní podmínky: dostupnost, srozumitelnost a předvídatelnost následků. Jinými slovy, jednotlivec musí mít možnost disponovat dostatečnými informacemi o zákonech, které se ho týkají. Za „zákon“ pak lze považovat pouze normu formulovanou dostatečně přesně na to, aby člověku umožnila přizpůsobit své chování (s případnou pomocí právního odborníka). Tato předvídatelnost práva nicméně není absolutní. * Konečně je nutno zmínit zásadu vnitřní bezrozpornosti zákona, která spolu s dostupností, srozumitelností a předvídatelností patří mezi základní principy právního státu. A to nejen podle ustálené judikatury štrasburského soudu, ale i českého Ústavního soudu. **

Požadavky „Štrasburku“ na srozumitelnost soudních rozhodnutí. Problematika srozumitelnosti soudních rozhodnutí je v rozhodování štrasburského soudu úzce spjatá s povinností odůvodňovat soudní rozhodnutí. Z jeho ustálené judikatury vyplývá, že povinnost odůvodnění má svůj základ v právu na spravedlivý proces zaručeném v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a svobod. Paradoxně v textu Úmluvy však povinnost odůvodňovat soudní rozhodnutí nenajdeme. *** Plyne ovšem ze soudní judikatury a je důsledkem práva být slyšen soudem. Povinnost odůvodnění je zárukou před svévolným rozhodováním a jen řádně odůvodněné rozhodnutí naplňuje zásadu spravedlivého řízení.

Nový přístup ke srozumitelnosti – rozsudek Taxquet. Nedávný rozsudek štrasburského soudu ve věci Taxquet z ledna 2009 přináší nový posun v otázce srozumitelnosti soudních rozhodnutí. Soud zásadně rozšiřuje pohled na to, jak by soudní rozhodnutí měla být odůvodněna. Jde o výraznou změnu oproti dřívějšku, kdy soud více dbal na formální stránku odůvodnění, tedy na to, zda byly naplněny zákonné požadavky a odůvodnění se vypořádalo s námitkami účastníků.

Srozumitelnost pro všechny? Nově k naplnění požadavku spravedlivého řízení zaručeného Úmluvou musí být soudní rozhodnutí srozumitelné natolik, aby ho mohl pochopit nejen účastník řízení, nýbrž i veřejnost.**** Nesrozumitelné rozhodnutí lze totiž jen obtížně pochopit, a jak ten, kterého se týká, tak i veřejnost budou mít problém se s takovým rozhodnutím ztotožnit. Nově formulovaný požadavek na obecnou srozumitelnost rozhodnutí, je proto dobrou zprávou nejen pro účastníky řízení, ale i pro celou veřejnost. Teď jde jen o to, aby byl co nejvíce uplatňován v praxi...

lexperanto


* Srov. Sunday Times, rozsudek ze dne 24. 4. 1979, stížnost č. 6538/74, § 49.
** Srov. nález Ústavního soudu České republiky Pl. ÚS 21/01.
*** Podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy „ má každý právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem zřízeným zákonem (...))“.
**** Srov. Taxquet, rozsudek ze dne 19. 10. 2009, stížnost č. 926/05, § 90.


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu