spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Dobrý zákon v deseti krocích

12. 3. 2015   rubrika: Jak vytvářet kvalitní zákony

I když není možné obecně popsat, jak by měl vypadat ideální zákon, protože pro různé zájmové skupiny bude jinak výhodný, lze ovšem nastavit proceduru, která by zajišťovala, že zákon nebude nesmyslný. Tato procedura by měla obsahovat minimálně následující kroky.

Krok 1. Dříve než se začne psát jakýkoli zákon, příslušné ministerstvo (navrhovatel zákona) by mělo srozumitelným a pokud možno „neprávním“ jazykem popsat problém, který chce řešit, včetně jeho rozsahu a příčin.

Krok 2. Navrhovatel zákona by měl poté s využitím dostupných socio-ekonomických dat provést analýzu problému, kterou by měl následně předložit ke konzultaci veřejnosti.

Krok 3. Případné studie, které slouží jako podkladové materiály, by měly být zveřejněny.*

Krok 4. Následně by měl navrhovatel zákona nastínit řešení (teze – věcný záměr), které mají popsané problémy odstranit či zmírnit. Zároveň by měl zhodnotit dopady navržených řešení, včetně porovnání nákladů a přínosů.

Krok 5. Tato řešení spolu se zhodnocením dopadů by měl předložit ke konzultaci veřejnosti. Výzva k takové konzultaci by se měla objevit na domovské internetové stránce vlády či ministerstva, aby měl běžný občan možnost ji zaregistrovat.

Krok 6. Cílené konzultace musí být vyvážené: například připravuje-li se energetický zákon, je nutno konzultovat jak podnikatelské subjekty (výrobce, distributory energií, malé podnikatele i velké) tak i nepodnikatelské (spotřebitele, nevládní organizace atd.).

Krok 7. Navrhovatel zákona by měl obhájit návrh řešení popsaného problému pokud možno před nezávislou komisí odborníků (Komise pro hodnocení dopadů regulace).

Krok 8. Po úspěšném obhájení by navrhovatel sepsal legislativní návrh v právním jazyce (paragrafované znění), které by obsahovalo pouze obhájená řešení.

Krok 9. Legislativní rada vlády či Komise pro hodnocení dopadů regulace by měla kontrolovat, zda paragrafované znění zákona obsahuje pouze obhájená řešení, tj. zda se v závěrečné fázi do návrhu zákona nevloudily prvky, které neprošly konzultací a zhodnocením dopadů regulace.

Krok 10. Po určité době, například po třech letech od vstupu zákona v účinnost, by ministerstvo, které schválený zákon předložilo, podalo zprávu o fungování a dopadech přijatého zákona. Zpráva by pak sloužila jako podklad pro eventuální novelizaci zákona. Navrhovatel novelizace postupuje opět od kroku 1.

lexperanto


* Účel zveřejňování těchto studií je trojí: za prvé, kontrola kvality zpracované zprávy a prevence korupce - bude-li studie zveřejněna, sníží se pravděpodobnost, že bude mít nulovou přidanou hodnotu a bude sloužit jen jako prostředek pro vyvádění veřejných prostředků; za druhé, úspora prostředků – ostatní orgány státní správy budou moci obsah studie použít a omezuje se riziko, že by si později objednávaly stejnou zprávu na stejné téma a vyhazovaly se tak peníze daňových poplatníků; za třetí, jelikož je to daňový poplatník, kdo v konečném důsledku financuje zpracování studie, měl by mít možnost použít její obsah, například pro vědecké či výzkumné účely (smlouvy mezi státem a soukromými subjekty na zpracování studií by proto měly vždy stanovit, že alespoň určitá podstatná část zpracované studie bude zveřejněna).


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu