spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

31. 10. 2014   rubrika: Jak vytvářet kvalitní zákony

Jestliže indikátory (ne)fungování trhu naznačují, že trh nefunguje tak, jak má, není to ještě důvodem k zásahu zákonodárce. Dříve než dojde k rozhodnutí trh regulovat, je nutné zjistit, proč trh nefunguje. Mají-li být pravidla regulující trh účinná a bez vedlejších efektů, musí přesně cílit na příčiny tržních selhání.*

Jak postupovat při analýze důvodů tržních selhání? Aby se zákonodárce či veřejný orgán vyhnul pozdějším chybám v regulaci, které by podnikatelům či spotřebitelům způsobovaly zbytečné administrativní náklady, doporučují britští experti, aby analýza důvodů selhání trhu sledovala určitý postup. Tento postup se sestává ze čtyř konkrétních kroků.

Čtyři kroky. Za prvé, podle indikátorů (ne)funkčnosti trhu je nejdříve identifikován problém, jenž by měl být podroben analýze.** Za druhé, jsou určena a popsána možná vysvětlení, proč daný problém na trhu vzniká. Za třetí, zjištěná vysvětlení jsou porovnávána s fakty – v případě spotřebitelů s jejich skutečnými preferencemi -  a zároveň jsou vyloučena vysvětlení, která faktům neodpovídají. Za čtvrté, důvody, jež nebyly vyloučeny, jsou seřazeny podle míry závažnosti negativních důsledků - například podle míry prokázané či předpokládané újmy, která spotřebitelům či soutěžitelům vzniká. Nakonec je nutné vzít v úvahu širší kontext a zjistit, zda a jak zjištěné příčiny souvisejí s ostatními problémy, které se na trhu vyskytují (nefunkční soutěž, informační asymetrie, zastaralé předpisy atd.).

Jak zjistit příčiny nefunkčnosti trhu? Praktickou aplikaci postupu při analýze důvodů tržních selhání lze provést na příkladu spotřebitelského trhu. Jestliže tržní ukazatele*** naznačují, že problémem fungování trhu jsou předsudky spotřebitelů, které je vedou k výběru nevýhodných možností, je třeba určit příčiny tohoto problému. Přestože pohnutky spotřebitelů nelze pozorovat přímo, je možné je odvodit na základě určitých vnějších indicií.

Indicie pro zjištění preferencí. Vnější indicie, jež lze pozorovat, mohou vyplývat z následujících skutečností: (i) služby či výrobky, které si spotřebitel vybral, pro něj mají ekonomicky protichůdné důsledky (např. ponechávání peněz na spořicím účtu s nižším pozitivním úrokem při paralelním využívání kontokorentního účtu s vyšším negativním úrokem); (ii) spotřebitelé preferují určitý produkt na základě zcela irrelevantních faktorů (např. na základě fotografie spoře oděné ženy na reklamním letáku) – změna tohoto faktoru poté vede ke změně v prodejích daného produktu; (iii) spotřebitelé nemají v důsledku příliš komplexních informací šanci pochopit, jaká rizika či dodatečné náklady jim zakoupený výrobek nebo služba může přinést, (iv) spotřebitelé si bez jasného důvodu z několika identických produktů soustavně vybírají pouze jeden z nich.

Jak zjistit, co spotřebitelé skutečně chtějí? Nastavit efektivní pravidla nelze bez určení toho, co spotřebitelé skutečně chtějí, resp. co je pro ně z hlediska jejich potřeb ekonomicky výhodnější možností. Určit skutečné preference spotřebitelů je opět možné pouze nepřímo, a to zpravidla negativně odvozením z opačných způsobů jednání. Například (i) spotřebitelé si vybírají produkty zcela v rozporu s tím, co je pro ně výhodné (například dražší výrobky horší kvality), (ii) nově příchozí spotřebitelé si bez zřejmých důvodů vybírají zcela jiné produkty než spotřebitelé, jež mají s daným trhem určité zkušenosti, (iii) spotřebitelé jsou při výběru ovlivněni přednastavenými možnostmi, (iv) skutečné a deklarované pohnutky pro výběr daného produktu se liší (osoba například prohlašuje, že preferuje investice s nízkým rizikem, přesto však všechny její investice směřují do nákupu akcií společnosti, ve které pracuje a které jsou velmi rizikové). U zjištění vytvořených na základě těchto ukazatelů je nutné nejdříve „otočit znaménko“ - z toho, co je pro spotřebitele nevýhodné, je třeba odvodit, co je pro něj naopak výhodné. Tato zjištění je poté nutné konfrontovat s dostupnými fakty, ať už se jedná o spotřebitelské výzkumy, statistická data či případná data o prodejích firem na daném trhu.

Jak zjistit, zda spotřebitelům vznikla újma? Jestliže nesoulad mezi tím, co si spotřebitelé vybírají a tím, co skutečně chtějí, je zřejmý, je dále nutné určit, zda v důsledku tohoto nesouladu spotřebiteli vzniká újma. Jestliže totiž racionální (správný) a irracionální (chybný) způsob výběru vedou ke stejnému výsledku, avšak tento výsledek nepůsobí spotřebiteli žádnou újmu, není nutné trh regulovat. Újmou rozumíme rozdíl mezi hodnotou, kterou spotřebitelé dostávají, a hodnotou, kterou by mohli dostat, kdyby nebylo tržního selhání – např. kdyby měli dostatek informací (tj. neexistovala informační asymetrie) nebo, kdyby měli možnost a čas se racionálně rozhodnout (tj. nerozhodovali by se na základě předsudků).

Analýza souvislostí.  Důvod nefunkčnosti trhu nemusí být pouze jediný. Problémů a jejich příčin je zpravidla více a mohou být velmi rozličné: vedle  předsudků spotřebitelů může jít o problém nefunkční soutěže, informační asymetrie, anachronických předpisů atd. Problémy spolu navíc často souvisejí a vzájemně se ovlivňují. Rozbor důvodů se proto musí v závěrečné fázi zaměřit i na vzájemné souvislosti, a to tak, aby výsledná regulace nezpůsobila nechtěné vedlejší škody. Hovorově řečeno, aby nenatropila více škody než užitku.

lexperanto


* Tento příspěvek vychází ze studie britského Úřadu pro dohled nad finančními službami „Použití behaviorální ekonomie v činnosti Úřadu pro dohled nad finančními službami“, duben 2013 (Erta, K., Hunt, s., Iscenko, Z., Brambley, W, Applying behavioural economics at the Financial Conduct Authority – Occasional Paper No. 1, Financial Conduct Authority (United Kingdom), April 2013.
** Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?, 14. října 2014 http://www.lexperanto.cz/clanky/detail/40-kdy-trh-nefunguje-a-je-treba-prijmout-pravidla
*** Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE, 24. červen 2014
http://www.lexperanto.cz/clanky/detail/14-pohnutky-predsudky-a-pravidla-pro-spravne-rozhodovani-cast-prvni-pokrivene-preference


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu