spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

20. 10. 2016   rubrika: Chytrá pravidla proti klamavým praktikám

Veškerá sdělení vůči spotřebiteli musí podnikatel učinit jasně a srozumitelně v jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva, tak praví § 1811, odst. 1 občanského zákoníku. Aby jakékoli sdělení ovšem mohlo být pro spotřebitele jasné a srozumitelné, musí se nejdřív ke spotřebiteli vůbec dostat, tj. musí být spotřebiteli přístupné. Sdělení musí být spotřebiteli doručeno, nestačí oznámení, kde si spotřebitel může sdělené informace vyzvednout. Sdělení může být obsaženo na papíře nebo na jiném trvalém nosiči dat, což může zahrnovat rovněž zaslání elektronickou poštou, avšak nikoli informací ve formě odkazu na internetové stránky, jejichž obsah může podnikatel bez vědomí spotřebitele libovolně měnit.*

Komu musí být sdělení jasné a srozumitelné? Sdělení informací podnikatelem musí být jasné a srozumitelné spotřebiteli běžného rozumu, který je běžně informovaný, přiměřeně pozorný a obezřetný. Takový spotřebitel nemusí disponovat odbornými znalostmi, nicméně je schopen bez komplikovaných výkladových pomůcek seznat práva a povinnosti, které pro něho z poskytnutých sdělení vyplývají, pochopit jejich smysl, jakož i důsledky, které pro něj vyplývají**.

 Jak má vypadat jasné a srozumitelné sdělení? Sdělení musí být především čitelné tak, aby byl seznatelný jeho obsah. Nesmí být psáno příliš drobným písmem, které je čitelné pouze s použitím optických zvětšovacích prostředků. Obsah nesmí být prezentován matoucím způsobem: důležitá sdělení se nesmějí nacházet v okrajových částech dokumentu, nesmí být schovaná v částech, kam systematicky nepatří, text nesmí obsahovat skryté odkazy na podmínky mimo vlastní text sdělení.***

 Jak má být jasné a srozumitelné sdělení formulováno? Sdělení spotřebiteli musí být učiněno v jednom jazyce, který je shodný s jazykem, ve kterém se uzavírá smlouva; sdělení a smlouva tudíž nemohou být sepsány v různých jazycích.  Sdělení musí být v jazyce, ve kterém je činěno, jasné a srozumitelné gramaticky i pravopisně. Sdělení musí být srozumitelné z hlediska elementární logiky, a to jednak z hlediska souvislosti s jiným informacemi obsaženým v daném sdělení, tak i z hlediska ekonomických důsledků, jež pro spotřebitele z daného sdělení vyplývají.****

 Jak má být jasné a srozumitelné sdělení přizpůsobeno kontextu? Jasnost a srozumitelnost sdělení musí podnikatel přizpůsobit vnějším okolnostem i specifickým potřebám zvláště zranitelných spotřebitelů do té míry, do jaké je může rozumně předvídat, aniž by to vedlo k různé míře ochraně spotřebitele. Vnější okolností může být intenzita světla v místě, kde se spotřebitel se sdělením seznamuje, činí-li tak v provozovně podnikatele. Zvláště zranitelní spotřebitelé mohou být například osoby s duševním nebo tělesným postižením, s psychickou labilitou, s nízkým či vysokým věkem, a související větší mírou důvěřivosti.

 A co když jsou použity obrázky? V případě prodeje výrobků, při jejichž označení byly použity symboly (piktogramy), je prodávající podnikatel povinen na požádání vysvětlit nebo vhodně zpřístupnit spotřebiteli jejich význam. Piktogramy musí být srozumitelné, čitelné a úplné. V podobě piktogramů mohou být ovšem poskytnuty pouze informace o vlastnostech prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, o způsobu použití a údržby nebo o nebezpečí či rizicích prodávaných výrobků či poskytovaných služeb. Tyto informace mohou být vedle piktogramů obsaženy rovněž v přiloženém písemném návodu a musí být, jak jinak,  srozumitelné.*****

 

Je to všechno jasné a srozumitelné?

Lexperanto


* Rozsudek Soudního dvora Evropské unie C‑49/11 ze dne 5. července 2012 ve věci Content Services Ltd proti Bundesarbeitskammer., body 37, 42, 46 a 50.
** Rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-210/96 ze dne 16. července 1998ve věci Gut Springenheide GmbH and Rudolf Tusky v Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung, bod 31
*** I. ÚS 342/09 či I. ÚS 3512/11.
**** Rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-26/13 ze dne 30. dubna 2014 ve věci Árpád Kásler a Hajnalka Káslerné Rábai proti OTP Jelzálogbank Zrt., bod 73.
***** §§ 9 a 10 a 11, odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu