spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

4. 9. 2015   rubrika: Srozumitelnost práva v prostoru a čase

Díky nezanedbatelným funkčním a formálním podobnostem mezi softwarovými kódy a právními předpisy a rozvinutým technikám analýzy počítačových kódů je možné podrobit právní předpisy téže „analýze komplexity”jako počítačové kódy. Díky tomu je možně zjistit úroveň jejich složitosti v porovnání se softwarovými kódy a díky poznatkům o snižování komplexity v oblasti programování pomoci snížit složitost právních předpisů.

Funkčnost. První důležitou paralelou mezi softwarovými kódy a texty právních předpisů je jejich funkčnost. Softwarový kód je obvykle napsán tak, aby na základě určitých vstupů vygeneroval určitý výstup: například do výpočetního vzorce jsou dodány číselné hodnoty, ze kterých jsou poté použitím vzorce získány výsledky, obdobně jako jsou do internetového vyhledávače zadány otázky a díky použití vyhledávacích algoritmů vygenerovány výsledky. Vzato ze stejné perspektivy rovněž právní řád je sbírkou zákonů a dalších předpisů, které určují v jakých situacích – obrazně řečeno „při dodání jakých reálných skutečností” – se použijí mechanismy fungování státní moci a jaké z toho plynou výsledky. Například, když někdo vezme věc, která mu nepatří, jaké složky státní moci se aktivují (policie, orgány činné v trestním řízení, soudy) a s jakým výsledkem – například odsouzení pachatele trestného činu krádeže k trestu odnětí svobody a jeho následné uvěznění.

Forma. Jak u softwarových kódů, tak u právních předpisů je z pohledu jejich uživatelů důležitá jejich vnitřní struktura a uspořádání. Zákony by měly být snadno čitelné a jednoduše pochopitelné tak, aby občané věděli, jaká jsou jejich práva a povinnosti, a aby právníci, advokáti, soudci, zákonodárci mohli vykonávat své profese efektivněji a levněji. Stejné vlastnosti by měly mít i počítačové programy, aby mohly být uživatelsky příjemnější a cenové levnější.

Srozumitelnost právních předpisů. Manuál pro přípravu právních předpisů amerického Senátu uvádí, že jeho smyslem je učinit návrhy zákonů jasnější a pochopitelnější. Zároveň předepisuje, že „návrh zákona musí být čtenáři srozumitelný”*. Stejně tak příručka zákonodárců americké Sněmovny reprezentantů stanoví, že „návrh právního předpisu musí být jasný a srozumitelný; musí být napsán v jazyce užívaném běžnými občany.” Úmysl zákonodárce má větší šanci dosáhnout zamýšleného cíle, je-li text, do něhož je vtělen, čitelný a pochopitelný”**. Příliš komplikované právní předpisy překážejí obchodu, negativně ovlivňují ekonomický růst a brání v přístupu ke spravedlnosti.

Jak může srozumitelnost softwarových kódů pomoci zlepšit srozumitelnost právních předpisů? Jelikož forma, v níž jsou právní předpisy napsány, je neméně důležitá jako jejich funkčnost, mohou poznatky softwarového inženýrství poskytnout nový pohled na to, jak činit právo srozumitelnějším. Softwaroví vývojáři věnují velkou část energie tomu, aby zdrojové kódy, jež vytvářejí, byly srozumitelné a snadno pochopitelné. Jelikož u zdrojových kódů je často nutno opravovat jejich chyby, přetvářet jejich struktury či předávat vytváření jejich částí do rukou dalších osob, přičemž osoby, které vytvářely původní verzi zdrojového kódu, již nemusí být nutně k dispozici, je třeba, aby tyto kódy a způsob jejich tvorby byly srozumitelné a pochopitelné i jiným osobám než původním autorům. Díky tomu mohou prostředky používané softwarovými developery – například za účelem sledování vývoje daného programu, monitoringu možných zranitelných míst systému nebo prostě za účelem jejich pochopení – velmi dobře posloužit i ke zlepšování kvality právních předpisů.

lexperanto


* Část 107 Příručky pro tvorbu zákonodárství Senátu Spojených států amerických, Poradní kancelář zákonodárného sporu [Section 107, Legislative Drafting Manual, Office of the Legislative Counsel, United States Senate] (1997)

** Příručka pro jazykové zpracování Sněmovny reprezentantů Spojených států amerických, Poradní kancelář zákonodárného sporu [Manual on Drafting Style, Office of the Legislative Counsel, United States Senate] (1995)


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu