spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

5. 5. 2017   rubrika: Srozumitelným právem proti byrokracii

Evropský výbor pro kontrolu kvality regulace (Regulatory Scrutiny Board)* nevznikl na zelené louce. Navazuje na činnost výboru pro posouzení potřebnosti a dopadů (Impact Assessment Board), který byl zřízen v roce 2006 a téměř deset let dbal nad dodržováním kvalitativních standardů pro posuzování dopadů návrhů evropské legislativy připravovaných Evropskou komisí. Nový výbor vznikl v reakci na nová pravidla pro lepší regulaci (Better Regulation**), která v roce 2016 přijala Evropská komise.

Nezávislost a transparentnost. Nově ustavený výbor pro kontrolu kvality regulace je na Evropské komisi nezávislý, což je považováno za hlavní výhodu. Sestává z předsedy a šesti členů, kteří jsou jmenováni Evropskou komisí. Předseda a tři členové jsou zaměstnanci Komise, tři zbývající členové nejsou s Evropskou komisí spojeni. Výbor připravuje své posudky nezávisle, aniž by přijímal instrukce z Komise či jiných institucí, agentur a podobně. Pokud jde o transparentnost, výbor zveřejňuje svá stanoviska na internetu ve stejnou dobu, kdy Evropská komise zveřejňuje návrh předpisu a posouzení jeho potřebnosti a dopadu.

Co evropský výbor pro kontrolu kvality regulace dělá? Ambicí nového výboru je posílit již nyní prováděnou kvalitu kontroly plánovaných posouzení potřebnosti a dopadů připravované evropské legislativy dříve, než Evropská komise předloží finální podobu návrhu právního předpisu Evropskému parlamentu a Radě ministrů. Novinkou je rozšíření kompetencí výboru na kontrolu účelnosti (tzv. fitness checks) existujících evropských předpisů. Výbor rovněž zaručuje, že navrhované iniciativy reflektují dostupné poznatky a názory zúčastněných stran dříve, než dojde k politickému rozhodnutí. Pokud se jedná o politické iniciativy s významným hospodářským, sociálním dopadem i dopadem na životní prostředí, vyžaduje se zde kladné stanovisko výboru dříve, než Komise začne o předpisu připomínkové řízení. V případě, že Komise zahájí připomínkové řízení bez pozitivního podpůrného stanoviska výboru, musí veřejně vysvětlit, proč tak činí. Výbor rovněž dbá na ucelenost a předvídatelnost procesu přijímaní unijních právních předpisů v EU, na které nahlíží optiou zásad lepší regulace (Better Regulation).

Jak výbor kontroluje kvalitu návrhů evropských zákonů? Po vypracování pracovní verze návrhu nového evropského předpisu a zprávy o zhodnocení potřebnosti a dopadů navrhovaného předpisu zašle Evropská komise oba dokumenty k posouzení výboru. Ten má na jejich posouzení čtyři týdny, v rámci kterých obvykle zpracuje doplňující otázky a které poté s předkladateli návrhu řeší. Výsledkem jednání je stanovisko výboru k předloženému návrhu a zprávě o zhodnocení potřebnosti a dopadu návrhu. To je buď kladné, nebo záporné. Pokud je stanovisko kladné, jsou k němu často připojeny výhrady a doporučení výboru, které musí Komise před zveřejněním finální verze návrhu právního předpisu zapracovat. Pokud je záporné, návrh musí být ze strany Evropské komise obsahově přepracován a podán k novému přezkumu a posouzení, ke kterému výbor vydává nové stanovisko. Pokud je stanovisko k návrhu Komise negativní, rozhoduje sbor komisařů o tom, zda návrh přesto schválí – a předloží do legislativního procesu Evropskému parlamentu a Radě – nebo zda bude vrácen předkladatelům k přepracování.

Spolupráce s ostatními partnery. Výbor pro kontrolu kvality regulace spolupracuje nejen s jednotlivými rezorty Evropské komise, ale i s dalšími klíčovými partnery v oblasti přijímání právních předpisů EU. Jsou jimi zejména evropští spoluzákonodárci, a to Evropský parlament (přímo volení zástupci lidu) a Rada (vlády členských států EU), které s výborem diskutují kvalitu posuzování potřebnosti a dopadů navrhované legislativy. Pro výbor je při přípravě nové legislativy rovněž důležité získat informace o očekáváních zúčastněných stran, které budou v budoucnu schválené návrhy právních předpisů používat. Nicméně s těmito zúčastněnými stranami výbor nejedná o konkrétních probíhajících posouzeních potřebnosti a dopadů předložených návrhů, ale sdílí s nimi příklady dobré praxe, díky níž lze společně dosáhnout lepší a kvalitnější právní regulace. 

Lexperanto


* Viz Regulatory Scrutiny Board – Annual Report 2016 (https://ec.europa.eu/info/files/regulatory-scrutiny-board-annual-report-2016_en)
** Viz článek „Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu“ http://www.lexperanto.cz/clanky/detail/249-kdyz-reguluje-unie-aneb-lepsi-pravidla-pro-evropu


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu