spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

11. 1. 2018   rubrika: Srozumitelnost práva v prostoru a čase

(Ne)srozumitelnost práva je systémovým problémem našeho právního řádu. Má ovšem i své zcela konkrétní příklady a ilustrace. Aktuálním tvrdým oříškem pro právníky a od nového roku 2018 i všechny právnické osoby je na první pohled srozumitelný pojem „podílu“ v obchodní korporaci, resp. právnické osobě. Od 1. listopadu 2016 ho dle novely zákona o veřejných zakázkách musí například identifikovat a doložit příjemci veřejných zakázek. Od 1. ledna 2018 ho budou muset registrovat všechny právnické osoby v evidencích skutečných majitelů (nový rejstřík provozuje Ministerstvo spravedlnosti).* Budou-li je muset registrovat, znamená to, že budou muset podíl identifikovat a doložit. Jak ale registrovat, tj. identifikovat a doložit něco, co nikdo doposud nedokázal srozumitelně definovat?

Kde se objevuje pojem podíl (v právnické osobě)? Pojem „podíl“, a to jak podíl přímý i nepřímý, tak i související pojem vlastnická struktura, se objevuje nesčetněkrát nejen v české, ale i evropské legislativě. S „podílem“ kupříkladu operuje zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (250/2000 Sb.) nebo zákon o rozpočtových pravidlech státu (218/2000 Sb.). S „nepřímým podílem“ operuje zákon o podnikání na kapitálovém trhu (256/2004 Sb.). V souvislosti s identifikací skutečného majitele a vlastnickou strukturou pak o podílu mluví i zákon proti praní peněz (253/2008 Sb.), který transponuje do českého právního řádu pojem „skutečně držená účast“ z evropské směrnice stejného názvu (směrnice 2015/849).

Jaký je kontext? Jak již bylo výše naznačeno, různé zákony operují s pojmem „podíl“ v různých podobách, i když jím rozumí vždy to samé. Například podle zákona o rozpočtových pravidlech územních celků musí příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci identifikovat mimo jiné osoby, v nichž má podíl, spolu s informací o výši tohoto podílu. V zákoně o veřejných rejstřících zákonodárce požaduje, aby se do nové evidence skutečných majitelů zapisovaly údaje o podílu na hlasovacích právech, zakládá-li se postavení skutečného majitele na přímé účasti v právnické osobě.

Jak pojem podílu (v právnické osobě) interpretovat? Logika veřejných institucí je často nadřazena racionálnímu uvažování. Veřejné instituce přemýšlí v těchto situacích zhruba následovně: „Já, „vlastním předpis“, který mám na starosti, já ho interpretuji, jak uznám za vhodné; to, co říkají na stejnou či obdobnou věc jiné instituce, mě nezajímá.“ Podíl tedy interpretuje Ministerstvo pro místní rozvoj pouze ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. Finanční analytický úřad Ministerstva financí zase tento pojem vykládá jen podle zákona proti praní peněz.** Krom toho finanční úřady mají své vlastní interpretační stanovisko k pojmu skutečný vlastník**** a konečně Ministerstvo financí pojem „podíl“ v zákoně o rozpočtových pravidlech neinterpretuje vůbec.

Jak podíl identifikovat? Přesto, že interpretací pojmu podíl je nespočet, praktický návod, jak by mohly právnické osoby podíl identifikovat, když už ho musejí registrovat, donedávna neexistoval. Identifikace přímého podílu je vcelku jednoduchá. Majitel přímého podílu je zároveň skutečný majitel, pokud je jím fyzická osoba. Naopak identifikace nepřímého podílu je velmi nesnadná: v praxi ovšem velmi často u složitých vlastnických struktur čelíme problému identifikovat dlouhé a komplexní vlastnické řetězce právnických osob, kde identifikace skutečného vlastníka jde přes více vlastnických úrovní***. V těchto případech interpretační vodítko donedávna chybělo. Proto spolek Lexperanto přišel s Praktickým návodem a Příručkou pro rozkrývání vlastnických struktur. *****

Jak podíl doložit? Jestliže je problémem podíl identifikovat, pak doložení podílu je „problém jak Brno“. Zde nepomáhá ani zákonodárce. Ten v zákoně o veřejných rejstřících na jednu stranu tvrdí, že podíl je třeba doložit, ale na druhou stranu v důvodové zprávě si protiřečí, když říká, že podíl prakticky doložit nelze. Proto vytvořená Příručka pro rozkrývání vlastnických struktur nabízí veškeré relevantní informace k tomu, jak doložit podíly pro všechny typy českých právnických osob: může jít o výpisy z veřejných rejstříků, výpisy z účtů či evidencí cenných papírů nebo o doklady korporátního charakteru, jako třeba zakladatelské smlouvy, zápisy z valných hromad či členských nebo účetní závěrky a jejich právní závaznost nebo časovou platnost.

Otevření informací o podílech a skutečných majitelích veřejnosti. V prosinci 2017 se Rada a Evropský parlament v rámci vyjednávání 5. směrnice proti praní peněz dohodly na tom, že se v budoucnosti rejstříky skutečných majitelů zpřístupní veřejnosti. Nesrovnalosti v informacích o skutečných majitelích vyplývajících z popsané absence definice pojmu podíl a způsobu, jak ho doložit, tak zanedlouho vyplynou na povrch. Máme se tedy věru nač těšit.

Lexperanto


* Viz https://issm.justice.cz/.
** Metodický pokyn č. 3 Finančního analytického úřadu ze dne 29. října 2013, aktualizováno 17. května 2017; č. j. FAU-30944/2017/03. Viz http://www.financnianalytickyurad.cz/download/FileUploadComponent-1750233108/1495011685_cs_metodicky_pokyn_c_3_zjistovani_skutecneho_majitele.pdf
*** Viz například vlastnické struktury hlavních českých mediálních domů: http://www.taxparency.eu/cz/structures/
**** Sdělení MF k problematice pojmů „místo vedení“ a „skutečný vlastník“ čj.: 251/122 867/2000.
***** Viz www.taxparency.eu (rubrika: Rozkrývání vlast. struktur a skut. majitelů)


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu