spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Jak změřit srozumitelnost práva?

24. 9. 2015   rubrika: Srozumitelnost práva v prostoru a čase

Srozumitelnost textů právních předpisů je závislá na stejných parametrech jako složitost softwarových kódů, které ovlivňují funkčnost softwarových programů. Těmito parametry jsou: stručnost, četnost odkazů, frekvence změn a podmínková složitost.

Stručnost. U právních textů je žádoucí jejich stručnost. Rozličné manuály pro přípravu návrhů právních předpisů požadují používání stručných a jednoduchých vět a kratších výrazů místo vět složených se složitým výrazivem. Dlouhé a květnatě napsané zákony se čtou déle, hůře se vykládají a složitěji novelizují. Při vytváření softwaru se délka softwarového kódu, na němž je software založen, obvykle měří počtem řádků kódu (LOC – lines of code). Počet řádků kódů je běžné měřítko, které, mimo jiné, sděluje, kolik práce bylo vloženo do vývoje a údržby softwaru. Každý řádek kódu může obsahovat chyby nebo zbytečné komplexity. Rozsáhlejší části kódu odpovídající rozsáhlejším a složitějším softwarovým programům proto mohou obsahovat více chyb. I když z hlediska praxe není počítání řádků kódu zcela dokonalým nástrojem, je jednoduchým a smysluplným východiskem pro měření složitosti kódu a jeho potenciální chybovosti. Podobně může být délka textu právního předpisu jedním z měřítek jeho srozumitelnosti.

Četnost odkazů. Právní předpisy ovšem nejsou jen dlouhé pasáže obsahující sdělení zákonodárce občanům, jak se mají chovat. Právní předpisy jsou též logické systémy organizované do částí, hlav, dílů, paragrafů a odstavců, které na sebe často navzájem odkazují. Čím více takových odkazů právní text obsahuje, tím déle jeho uživateli trvá, než tyto odkazy projde a pochopí s nimi spojené souvislosti. Čím více je odkazů, tím je zároveň větší riziko chyby, že se při novelizaci zákona na nějaký odkaz zapomene, a vznikne tak nesrovnalost či právní nesmysl. V kontextu softwarového programování je jedním z aspektů dobrého programu jeho modularita. Moduly, ze kterých se program skládá, by měly fungovat, pokud možno odděleně tak, aby případná chyba v jednom modulu neohrozila funkčnost ostatních modulů programu, případně program celý. Proto čím nižší je provázanost jednotlivých částí softwarového programu, tím nižší je jeho zranitelnost. Míra provázanosti jednotlivých částí softwaru stejně jako míra provázanosti jednotlivých částí právního textu umožňují měřit jejich zranitelnost (fragilitu).

Frekvence změn. Změny v zákonech způsobují, že si každý musí dohledávat, jaká pravidla byla přidána a jaká zůstala stejná. Změny mohou též vyvolat neočekávané nebo nezamýšlené důsledky. U rozsáhlých softwarů s rozsáhlými kódy, na kterých pracuje velké množství programátorů, existují mechanismy, které předcházejí vzniku nesrovnalostí u souběžně prováděných změn a zajišťují funkčnost celkového kódu. Za tímto účelem se proto vytvořila praxe kontrol jednotlivých verzí vytvářeného softwaru – tzv. vision kontrol systems. Jelikož každý zákon je rovněž výsledkem zásahů mnoha jednotlivců, obdobné mechanismy kontroly změna jako u software by byly potřebné. Kdyby se sledovalo, které části zákonů se mění často a které zřídka, bylo by možné odlišit lépe napsaná pravidla – tj. ta, která odolávají zubu času beze změn – od hůře napsaných pravidel – tj. těch, která se v průběhu času musela mnohokrát opravovat. Praktiky softwarového inženýrství umožňující kontrolu jednotlivých verzí při vytváření softwaru by mohly pomoci snadněji sledovat změny v zákonech a snížit množství chyb a nezamýšlených důsledků, které tyto změny vyvolávají.

Podmínková složitost. Právní texty obsahují nepřeberné množství podmínek, výjimek a zvláštních případů. Jestliže je splněna určitá podmínka, stane se to, jestliže podmínka splněna není, stane se ono. Obdobně jako v právu i v softwarovém prostředí když se objeví nějaká podmínka, vyvstávají dva možné následky: jeden, když podmínka splněna je, druhý, když splněna není. Každý následek může být rozvinut další podmínkou či podmínka v sobě může obsahovat další „pod-podmínky”, což se teoreticky může opakovat donekonečna. V případě konkrétních softwarových kódů lze změřit počet i charakter podmínek, u nichž je třeba se rozhodnout, zda jsou naplněny či nikoli, v důsledku čehož dochází k rozdvojení následku (i vícenásobnému) – výsledné číslo udává míru tzv. podmínkové složitosti (cyklomatické komplexity). Jelikož, jak bylo uvedeno výše, rovněž právní texty obsahují řadu podmínek, je možné míru podmínkové složitosti měřit i u právních předpisů. Čím podmínkově složitější je text, tím je pro jeho čtenáře obtížněji pochopitelný. Vysoká míra podmínkové složitosti textu právního předpisu může též znamenat, že je právní pravidlo, které obsahuje, je věcně špatné. 

lexperanto


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu