spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

4. 4. 2018   rubrika: Jak vytvářet kvalitní zákony

Hodnocení dopadů zákonů je i v ČR stabilní součástí procesu přijímání zákonů, byť k jeho kvalitě mohou být často oprávněné výhrady. Co bohužel stále chybí je posouzení potřebnosti nových zákonů. To v řadě případů, zvláště při novelizaci, předpokládá zhodnocení účinků existujících zákonů a souvisejících právních předpisů.

Je novelizace existujícího zákona nebo přijetí zcela nového zákona nutné? Nevíme. Na rozdíl od Evropské unie, resp. Evropské komise, nebo vlád jiných členských států EU, nevydává česká vláda, resp. příslušná ministerstva, pravidelné či ad-hoc zprávy hodnotící po určité době dopad přijatých zákonů. V důsledku toho neví ani zákonodárce ani veřejnost, jestli se určitý zákon osvědčil či neosvědčil, jestli má pozitivní či negativní dopady na jednotlivé skupiny jeho adresátů, zda nedeformuje hospodářskou soutěž ve prospěch jedněch nebo na úkor druhých atd. Novelizace existujících či přijímání nových zákonů se tak dělá buď na základě politických tlaků, nebo emocí. Obojí má s racionalitou velmi málo společného a proto není divu, že výsledné právní prostředí často dává pouze pramalý smysl.

Jak se hodnotí potřebnost nových právních předpisů v Bruselu? Inspiraci proto, jak zlepšit hodnocená dopadů platných předpisů, lze získat v Bruselu. V roce 2016 přijala Evropská komise Nová pravidla pro lepší zákony (Better Regulation rules)*. Nyní přichází první hodnocení účinnosti těchto nových pravidel pro lepší zákony, jež pokrývá rok 2017. Podle výroční zprávy evropského výboru pro kontrolu kvality regulace (Regulatory Scrutiny Board) vydané v březnu 2018**, Evropská komise při přípravě nových předpisů používala hodnocení existujících evropských předpisů systematičtěji a kvalitněji. V roce 2015 obsahovalo hodnocení potřebnosti a dopadů navrhovaných předpisů, jež je povinnou přílohou ke každému evropskému předpisu navrhovanému Evropskou komisí, zhodnocení existující legislativy v 75 % případů, kdežto v roce 2016 pouze v 50 % případů. Nicméně tato hodnocení nebyla často adekvátně reflektována v připravovaných návrzích evropských předpisů, což bylo nejčastějším důvodem pro vydání negativních stanovisek k předkládaným návrhům Komise zmíněným evropským výborem.

Zlepšené konzultace potřebnosti nových evropských předpisů. Důležitým indikátorem efektivity existujících právních předpisů a (ne)potřebnosti jejich novelizací jsou konzultace s odbornou veřejností, zejména s těmi subjekty, na které zamýšlená nova regulace má dopadat. Na jednu stranu, evropský výbor pro kontrolu kvality regulace v rámci uvedené výroční hodnotící zprávy pozitivně kvitoval přístup Evropské komise k těmto konzultacím: v roce 2017, 92 % doprovodných zpráv o potřebnosti a dopadech regulace zahrnovalo otevřené konzultace (oproti 80 % v roce 2016 a 38 % v roce 2015), 89 % z nich využilo i specializované konzultace a u 92 % došlo k reflektování výsledků konzultací v obsahu zpráv o potřebnosti a dopadech konzultací. Na druhou stranu, ne vždy byla stanoviska odborné veřejnosti ohledně kvality existujících předpisů a potřebnosti předpisů nových či jejich novelizací zapracována do zpráv o potřebnosti a dopadech evropské regulace správně.

Jaké si vzít poučení pro přípravu českých zákonů? Nutnost provádět hodnocení dopadů zákonů a konzultovat je se zainteresovanými subjekty, na něž má v budoucnu předvídaná regulace dopadat, konstatoval na konci roku 2017 Ústavní soud ve svém principiálním rozhodnutí ohledně ústavnosti elektronické evidenci tržeb.*** Jak se ukazuje z evropských zkušeností, provádění evaluací existujících právních předpisů před přijetím předpisů nových se v praxi osvědčuje. Přispívá ke konzistentnosti právního řádu, lepší předvídatelnosti nových předpisů a i jejich lepší kvalitě. Nelze tedy než doporučit, aby česká ministerstva s těmito hodnoceními rovněž začala – alespoň případ od případu – a aby kvalitu těchto hodnocení existujících právních předpisů monitorovala Komise pro hodnocení dopadů regulace při Legislativní radě vlády, jež v ČR plní obdobnou funkci jako na unijní úrovni evropský výbor pro kontrolu kvality regulace.

Lexperanto


* Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu, 7.6.2017, Lexperanto, http://www.lexperanto.cz/clanky/detail/457-posuzovani-potrebnosti-a-dopadu-evropskych-zakonu-v-novem-kabatu, Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů, 5. 5. 2017, Lexperanto, http://www.lexperanto.cz/clanky/detail/457-posuzovani-potrebnosti-a-dopadu-evropskych-zakonu-v-novem-kabatu
** European Commission – Regulatory scrutiny board, Annual Report 2017, March 2018, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/rsb-report-2017_en.pdf
*** Sp. zn. Pl. ÚS 26/16, ze dne 15. prosince 2017, https://www.usoud.cz/aktualne/ustavni-soud-zrusil-nabeh-treti-a-ctvrte-etapy-elektronicke-evidence-trzeb-ale-sam/


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu