spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Jak předcházet obcházení zákonů?

20. 1. 2016   rubrika: Jak vytvářet kvalitní zákony

Má-li být jakékoli opatření efektivní, nesmí být příliš snadné ho obcházet. Na druhou stranu žádné opatření či pravidlo nemůže být tak efektivní, aby zamezilo všem únikovým cestám. Stoprocentně „vodotěsné“ opatření bude vytvářet zbytečně vysoké administrativní náklady, neboť bude příliš zatěžovat ty, kteří se ho nesnaží obcházet.

Problém obcházení pravidel. Dá-li se opatření snadno obcházet do té míry, že tak činí většina jeho adresátů, je k ničemu. Lidově řečeno, dodržují ho jen „blbci“, kteří nejsou natolik „chytří“, aby věděli, jak takové opatření obejít. Řečeno odborně, takové snadno obejitelné pravidlo vytváří pro adresáty nízké náklady – ať už se jedná o náklady na splnění pravidla, pro ty co ho dodržují, nebo na jeho obejití pro ty, co si zaplatí konzultaci právníka, aby jim poradil, jak se požadavku vyhnout - , avšak má nulové přínosy, neboť jednotlivci dál provozují praktiky, jimž mělo pravidlo zabránit, pouze v jiné formě. Působení takovéhoto pravidla je proto ve výsledku mírně záporné: mírné náklady a nulový přínos, rovná se mírně záporný výsledek.

Jak vytvořit pravidla, která je obtížné obcházet? Aby bylo možné zajistit dostatečnou účinnost pravidel, je nejdříve nutné identifikovat způsoby, jakými lze tato pravidla obcházet. Poté je nutné vytvořit doplňující opatření, pomocí nichž je možné zvýšit ekonomické náklady na obcházení pravidel a umožnit monitoring způsobů obcházení. Čím dražší je obcházení pravidel a čím větší je riziko odhalení těch, jež pravidla obcházejí, tím méně osob se obcházení pravidel dopouští. Nakonec je nutné zajistit, aby se kontrola veřejných orgánů soustředila právě na ty oblasti, kde je obcházení pravidel nejsnazší.

Příklad problému obcházení. Pravidla proti praní peněz* požadují u právnických osob, které si například otevírají účet u banky, aby rozkryli své skutečné vlastníky, kteří mají na těchto právnických osobách podíl 25 % plus jedna akcie**. Nejjednodušším způsobem, jak toto pravidlo obejít, je mít čtyři skutečné majitele, každého s podílem přesně 25 %, kteří jednají ve vzájemném srozumění a to, že jednají ve shodě, nenahlásí***. V takovém případě neuvede právnická osoba bance žádného skutečného vlastníka a zcela obejde pravidla transparentnosti, protože jednání ve shodě nebude možné vlastníkům nijak prokázat. Pokud byl takto identifikován způsob obcházení, je nutné vytvořit doplňující pravidlo, které tento způsob obejití omezí.

Příklad řešení obcházení. Takovým doplňujícím pravidlem může být například norma, která stanoví povinnost uvést jednak celkový součet podílů pod 25 % - tj. v našem případě celých 100 %, s výjimkou marginálních podílů pod 5 %, a jednak počet osob, který takový podíl drží, v našem případě 4. Na základě těchto informací si bude možné učinit alespoň rámcovou představu o zbytkové struktuře vlastníků. Je zřejmé, že čím bližší čtyřem bude počet vlastníků, tím snadnější a méně nákladné bude pro takové vlastníky domluvit se na obejití pravidel transparentnosti; naopak čím více bude vlastníků, tím obtížnější a nákladnější pro tyto vlastníky bude taková dohoda. Dohoda 20 vlastníků s podílem ve výši 5 % za účelem obcházení pravidel transparentnosti už je málo pravděpodobná, neboť transakční náklady na dodržování a vymáhání dohody s takovým množstvím účastníků budou extrémně vysoké. V poslední řadě je proto možné stanovit pravidlo, resp. instrukci, dohledovému veřejnému orgánu, aby vykonával kontroly u těch právnických osob, u kterých bude výše nerozkryté vlastnické struktury 100 %, počet vlastníků ve výši rovnající se 25 % nebo nižší čtyři nebo mírně vyšší. U takových právnických osob bude největší pravděpodobnost, že jednají ve skryté shodě a porušují pravidla transparentnosti.

Lexperanto


* Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
** Nebo jiná jedna nejmenší možná jednotka podílu či členství nad hodnotou 25 %.
*** Jednají-li skuteční vlastníci ve shodě, přičítají se podíly takových vlastníků, a pokud takový součet přesáhne 25 %, musejí takoví vlastníci uvádět svou totožnost. V našem případě čtyřech vlastníků ve výši přesně 25 %, kteří jednají ve vzájemné shodě, by měli formální povinnost uvést svou totožnost všichni vlastníci.


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu